مقاله علمی با منبع : جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

Abstract Energy Background

۵-۲-۲-۱- بنگاههای داخلی
بنگاه‌های داخلی شامل دو دسته می‌باشند. یک دسته از بنگاه‌ها برای تولید کالاهای واسطه‌ای نیروی کار را خریداری و سرمایه را اجاره می‌کنند و آن را به تولیدکننده کالای نهایی می‌فروشند. یک طیف پیوسته از تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای وجود دارد که هر یک عرضه‌کننده انحصاری کالای خودشان هستند و در بازار نهاده‌ها رقابتی هستند. دسته دوم از بنگاه‌ها تولیدات واسطه‌ای را به یک کالای نهایی همگن تبدیل می‌کنند که این محصولات برای مصرف و سرمایه‌گذاری توسط خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۵-۲-۲-۱-۱- تولیدکنندگان نهایی
کالای نهایی با استفاده از تکنولوژی زیر تولید میشود[۲۶۶]:
 
که در آن  تولید بنگاه jام،  کل تولید و  مارک آپ قیمت متغیر در طول زمان میباشد.
(۵-۲۶)
که در آن  مقدار تعادلی بلندمدت[۲۶۷]  میباشد. این معادله به عنوان شوک فشار هزینه برای معادله تورم شناخته میشود.
شرط حداقلسازی هزینه در بخش کالاهای نهایی به صورت زیر نوشته میشود:
(۵-۲۷)
(۵-۲۸)
که در آن  قیمت کالای واسطه jام و  شاخص قیمت داخلی میباشد.
معادلات (۵-۲۷) و (۵-۲۸) از حل مسئله زیر بدست میآیند:
 
۵-۲-۲-۱-۲- تولیدکنندگان کالاهای واسطهای
بنگاههای تولید کننده کالای واسطهای در یک بازار رقابتی فعالیت میکنند. آن‌ها نیروی کار را از خانوارها گرفته و حقوق  را به آن‌ها پرداخت میکنند. همچنین سرمایه را اجاره کرده و عایدی  را پرداخت میکنند.
بنگاه jام،  را بر اساس تابع تولید کاب-داگلاس زیر تولید میکند:
(۵-۲۹)
(۵-۳۰)
که در آن  هزینه ثابت بنگاه میباشد که تضمین کننده سود صفر در شرایط تعادل پویای اقتصاد میباشد. معادله (۵-۳۰) فرآیند شوک تکنولوژی مانا را نشان میدهد.
بنگاههای واسطهای هزینهی خود را با توجه به قید تابع تولید حداقل میکنند. مسئله پیش روی بنگاههای واسطهای به صورت زیر است:
 
 
شرایط مرتبه اول برای مسئله فوق به صورت زیر است:
(۵-۳۱)
(۵-۳۲)
ضریب لاگرانژ  هزینه نهایی حقیقی را نشان میدهد.
با تقسیم معادله (۵-۳۱) بر (۵-۳۲) و حل برای  داریم:
(۵-۳۳)
با حل بر حسب  داریم:
(۵-۳۴)
با استفاده از معادله (۵-۳۴) و جایگزینی  در داخل معادله (۵-۳۲) عبارتی برای هزینه نهایی حقیقی بدست میآید:
(۵-۳۵)
تولیدکنندگان کالاهای واسطهای با مسئلهی دیگری نیز روبرو هستند. در هر دوره تنها بخشی از آن‌ها یعنی معادل با (  ) از بنگاهها (که به صورت نرمال انتخاب میشوند) میتوانند به صورت بهینه قیمتهایشان را تعدیل کنند (کالو ۱۹۸۳). برای بنگاههایی که نمیتوانند بهینهیابی کنند، قیمتها با تورم دوره قبل شاخصبندی میشود:
(۵-۳۶)
که  پارامتری است که درجه شاخصبندی قیمت را مشخص میکند. مسئله حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاری بنگاه به صورت زیر میباشد:
 
که با توجه به تابع تقاضای کالای واسطهای به وسیله تولیدکنندگان نهایی حداکثر میشود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.