سامانه پژوهشی – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

 
شرط مرتبه اول برای قیمت بهینه  به صورت زیر است[۲۶۸]:
(۵-۳۷)
با فرض بر اینکه در هر دوره زمانی بخشی از بنگاهها میتوانند قیمتهای خود را به صورت بهینه تنظیم کنند و بقیه قیمتهای خود را با استفاده از نرخ تورم گذشته شاخصبندی میکنند، شاخص قیمت کل مطابق با متوسط وزنی زیر است:
 
(۵-۳۸)
ترکیب معادلات (۵-۳۷) و (۵-۳۸) منجر به معادلهای برای نرخ تورم داخلی میشود که به منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید مشهور است:
(۵-۳۹)
اگر قیمتها کاملاً انعطافپذیر باشند (  ) و مارک آپ قیمت صفر باشد، معادله قبلی به معادلهای که در آن هزینه نهایی حقیقی مساوی با یک است، تبدیل میشود.
۵-۲-۲-۲- واردکنندگان
واردات و صادرات بر اساس مدل آدولفسون[۲۶۹] (۲۰۰۷) میباشد. بخش واردات شامل تعداد زیادی بنگاه میباشد که کالای همگن را از خارج خریداری میکنند و در عوض آن را تبدیل به کالاهای متمایز میکنند (این کار با استفاده از برند سازی انجام میشود). این کالاهای متمایز سپس به خانوارهای داخلی و با توجه به مسئله چسبندگی پول ملی[۲۷۰] فروخته میشود. بنگاهها کالاهای همگن را در قیمت  خریداری میکنند (CPI خارجی). چارچوبی که در اینجا برای بنگاههای وارداتی در نظر گرفته شده است با چارچوب بنگاههای واسطهای در مورد تنظیم قیمت یکسان است.
بخشی از واردکنندگان  میتوانند در هر دوره بهینهیابی کنند. برای آن دسته از بنگاههایی که نمیتوانند بهینهیابی کنند قیمت به صورت زیر تعیین میشود:
(۵-۴۰)
درجه شاخصبندی قیمت کالاهای وارداتی میباشد. شاخص قیمت کالاهای وارداتی به صورت زیر میباشد:
(۵-۴۱)
و معادله مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی به صورت زیر میباشد:
(۵-۴۲)
کالاهای وارد شده ترکیبی پیوسته از j کالای وارداتی متمایز میباشد که هر یک به وسیله بنگاهی متمایز و با قیمت  عرضه میشود و از یک تابع CES به صورت زیر تبعیت میکنند:
 
این معادله دلالت بر این دارد که تقاضا برای کالاهای وارد شده به صورت زیر است:
 
بنگاههای وارد کننده سود خود را با توجه به محدودیت چسبندگی قیمت کالو (۱۹۸۳) حداکثر میکنند. برای این منظور جریان سود تنزیل شده بنگاههای وارداتی را در نظر میگیریم و سپس آن را نسبت به تابع تقاضای کالای وارداتی برای بنگاه j حداکثر میکنیم:
(۵-۴۳)
که در آن:
(۵-۴۴)
که در آن  شاخص قیمتی مصرف کننده برای کشورهای خارجی،  شاخص قیمت کالاهای وارداتی و  نرخ ارز اسمی میباشد. علاوه بر این معادله قیمت کل برای کالاهای وارداتی به صورت زیر است:
(۵-۴۵)
که در آن  تورم ناشی از قیمت کالاهای وارداتی در دوره قبل و  قیمت بهینه واردات میباشد.
با ترکیب معادله (۵-۴۵) با شرط مرتبه اول بدست آمده از مسئله (۵-۴۳) معادله تورم در شکل لگاریتم خطی به صورت زیر بدست میآید:
(۵-۴۶)
۵-۲-۲-۳- صادرکنندگان
بنگاههای صادرکننده کالای نهایی داخلی را خریداری نموده و آن را به وسیله برند سازی متمایز میکند. آن‌ها مجموعهای از کالاهای متمایز را به خارجیها میفروشند؛ لذا هزینه نهایی اسمی قیمت کالاهای داخلی (  ) است.
مجدداً مسئله بنگاههای صادراتی همانند چارچوب کالو (۱۹۸۳) میباشد. بخشی از صادرکنندگان  میتوانند در هر دوره بهینهیابی کنند. برای آن دسته از بنگاههایی که نمیتوانند بهینهیابی کنند قیمت به صورت زیر تعیین میشود:
(۵-۴۷)
درجه شاخصبندی قیمت کالاهای صادراتی میباشد. شاخص قیمت کالاهای صادراتی به صورت زیر میباشد:
(۵-۴۸)
و معادله مارک آپ تصادفی قیمت کالاهای صادراتی متمایز به صورت زیر میباشد:
(۵-۴۹)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.