جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

که در نتیجه تابع تقاضای بنگاه صادراتی j به صورت زیر بدست میآید:
 
که در آن  شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر حسب پول ملی بازار صادراتی میباشد.
بنگاههای صادرکننده سود خود را با توجه به محدودیت چسبندگی قیمت کالو (۱۹۸۳) حداکثر میکنند. برای این منظور جریان سود تنزیل شده بنگاههای صادراتی را در نظر میگیریم و سپس آن را نسبت به تابع تقاضای کالای صادراتی برای بنگاه j حداکثر میکنیم:
(۵-۵۰)
که در آن:
(۵-۵۱)
علاوه بر این معادله قیمت کل برای کالاهای وارداتی به صورت زیر است:
(۵-۵۲)
با ترکیب معادله (۵-۵۲) با شرط مرتبه اول بدست آمده از مسئله (۵-۵۰) معادله تورم در شکل لگاریتم خطی به صورت زیر بدست میآید:
(۵-۵۳)
فرض میشود که اقتصاد ایران نسبت به بخش خارجی کوچک میباشد و لذا نقش کوچکی در واردات خارجی کل بازی میکند.
با فرض پیروی صادرات از یک تابع CES، تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی به صورت زیر میباشد:
(۵-۵۴)
که در آن  شاخص قیمتی مصرف کننده برای کشورهای خارجی،  کشش جانشینی بین کالاهای صادرات داخلی و خارجی و  کل صادرات خارجی میباشد.
۵-۲-۳- دولت و بانک مرکزی
۵-۲-۳-۱- قید بودجه دولت
فرض میکنیم که مخارج دولتی تابعی کاب داگلاس از درآمدهای نفتی و مالیاتها میباشد:
(۵-۵۵)
که در آن  کشش درآمدهای نفتی با توجه به مخارج دولتی میباشد.
بر اساس مطالعه خان و ناجام (۱۹۹۳)[۲۷۱] در کشورهای صادرکننده نفت هزینههای دولتی عمدتاً بر اساس نفت تنظیم میشود. اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، هزینههای دولتی در طول زمان خودشان را مطابق با درآمدهای نفتی تعدیل میکند.
با توجه به اینکه با افزایش درآمد ملی، پایههای مالیاتی و به تبع آن مالیات افزایش پیدا میکند لذا مالیات را به صورت تابعی از درآمدهای ملی در نظر می‌گیریم به طوری که از یک قاعده به صورت زیر پیروی میکند:
(۵-۵۶)
با توجه به اینکه قیمت نفت به صورت برونزا تعیین میشود، لذا صادرات ناشی از نفت بر حسب ریال به صورت زیر تعیین میشود:
(۵-۵۷)
که در آن،  قیمت نفت،  تولید نفت و  نرخ ارز حقیقی است. همچنین قیمت نفت و تولید نفت از یک فرآیند AR(1) به صورت زیر تبعیت میکنند:
(۵-۵۸)
(۵-۵۹)
از طرفی فرض میشود که درآمدهای نفتی (  ) معادل ضریب  از صادرات نفتی میباشد که مقدار آن  در واقع نشان دهنده این است که چند درصد از صادرات نفتی به حساب ذخیره ارزی میرود و چند درصد آن تحت عنوان درآمدهای نفتی به بودجه دولت میرود.
۵-۲-۳-۲- تلفیق قید بودجه دولت و تراز پرداختهای بانک مرکزی
قید بودجه دولت (اسمی) به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
(۵-۶۰)
که در آن  تغییرات اوراق مشارکت اسمی دولت میباشد که به وسیله بانک مرکزی نگهداری میشود،  تغییرات اوراق مشارکت اسمی نگهداری شده به وسیله مردم میباشد.
از طرف دیگر تراز پرداختهای بانک مرکزی به صورت زیر میباشد:
(۵-۶۱)
که در آن  تغییرات اسمی پول،  تغییرات منابع اسمی بانکها،  نرخ ارز اسمی،  تغییر داراییهای خارجی بانک مرکزی به صورت اسمی و  تغییرات اوراق مشارکت اسمی دولت که به وسیله بانک مرکزی نگهداری میشود، میباشد.
در معادله (۵-۶۱)،  همان تغییرات پایه پولی یا پول پرقدرت میباشد که با نماد  نشان داده میشود. لذا:
(۵-۶۲)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.