جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

بنابراین تجربه کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نشان میدهد که در این کشورها فشار سیاسی اغلب به سمت هزینه کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع است (هرمان (۲۰۰۶)[۸۸]، علیو (۲۰۱۲)[۸۹])؛ لذا در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع، دولت مخارج مالی خود را افزایش میدهد.
این مسئله باعث افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و کاهش رقابتپذیری بخش صنعت داخلی میشود. در ادبیات اقتصادی این مسئله به بیماری هلندی معروف است یعنی موقعیتی که در اکثر اقتصادهای دارای منابع غنی مشاهده میشود.
لذا سیاستهای دولت در این قبیل کشورها، کالاهای صادراتی بخشهای قابل مبادله را آسیبپذیر و اقتصاد کشور را وابسته به منابع طبیعی میکند.
تحت این شرایط سؤالی که مطرح میشود این است که آیا سیاستهای پولی و مالی یک نقش معنادار در تخصیص مجدد درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بازی میکند و اگر جواب مثبت است چه رژیمهای پولی و مالی بهترین نتیجه را میدهد؟
واکنش بین سیاستهای مالی و پولی در قالب یک بازی که شامل دو بازیگر (حاکمان پولی و مالی) میباشد را میتوان در قالب تئوری بازیها نشان داد. در این بازی حاکم مالی میتواند دو سیاست ممکن را انتخاب کند: وی میتواند یک روش منظم یا نامنظم داشته باشد. تحت رفتار منظم که مخالف روش نامنظم است، حاکم مالی به تغییرات در درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به صورت فوری واکنش نشان نمیدهد. حاکم پولی یکی از سه رژیم پولی ممکن (نرخ ارز ثابت- هدفگذاری سطح قیمت- آزادی مطلق اقتصادی[۹۰]) را تنظیم میکند. در این بازی بهترین راهحل زمانی بدست میآید که حاکم مالی در یک روش منظم بیاعتنا به سیاست پولی اجرا شده رفتار کند. حاکم مالی نامنظم معمولاً یک راهحل تحقق یافته در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت است.
جدول ‏۳‑۱٫ نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

حاکم مالی نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی
روش منظم روش نامنظم
حداقل آسیبپذیری آسیبپذیری کم نرخ ارز ثابت حاکم پولی
سطح قیمت پایدار سطح قیمت نوسانی
نرخ ارز پایدار نرخ ارز پایدار
حداقل آسیبپذیری آسیبپذیری متوسط سطح قیمت ثابت
سطح قیمت پایدار سطح قیمت پایدار