دسترسی به منابع مقالات : جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

قبلاً هزینه نهایی در بخش بنگاههای وارداتی را به صورت زیر تعریف کردیم:
(۵-۱۰۰)
با ضرب کردن سمت راست معادله (۵-۱۰۰) در  داریم:
(۵-۱۰۱)
در معادله (۵-۶۵) نرخ ارز حقیقی به صورت زیر تعریف شده است:
(۵-۶۵)
با ضرب سمت راست معادله (۵-۶۵) در  داریم:
(۵-۱۰۲)
یک افزایش (کاهش) در  یا  یا هر دو دلالت بر کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی دارد که به معنی افزایش (کاهش) ارزش پول میباشد.
۵-۴- بدست آوردن شرایط تعادل پویای اقتصاد[۲۷۸]
شرایط تعادل پویای اقتصاد وضعیتی است که در آن اقتصاد در وضعیت باثبات است و رشد اقتصاد ثابت باشد و لذا هیچ شوکی وجود نداشته باشد. در وضعیت تعادل پویای اقتصاد زمان مفهوم ندارد. در هر لحظه از زمان متغیرها وضعیت ثابتی دارند؛ لذا در چنین شرایطی اندیس  برداشته میشود و انتظارات نیز مفهومی ندارند.
در شرایط تعادلی بلندمدت  میباشد.
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص CPI به شاخص قیمت کالاهای داخلی:
(۵-۱۰۳)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص CPI به شاخص قیمت کالاهای مصرفی وارداتی:
(۵-۱۰۴)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمت کالاهای سرمایهگذاری به شاخص قیمت کالاهای داخلی:
(۵-۱۰۵)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمت کالاهای سرمایهگذاری به شاخص قیمتی کالاهای سرمایهگذاری وارداتی:
(۵-۱۰۶)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمتی کالاهای وارداتی مصرفی به شاخص قیمت کالاهای داخلی:
با تقسیم رابطه (۵-۱۰۳) بر (۵-۱۰۴) داریم:
(۵-۱۰۷)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمتی کالاهای وارداتی سرمایهگذاری به شاخص قیمت کالاهای داخلی:
با تقسیم رابطه (۵-۱۰۵) بر رابطه (۵-۱۰۶) داریم:
(۵-۱۰۸)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای خارجی:
(۵-۱۰۹)
در شرایط تعادل پویای اقتصاد شاخص قیمت کالاهای صادراتی با سطح قیمتهای خارجی برابر است؛ یعنی  لذا:
(۵-۱۱۰)
با بهکارگیری این نکته که مارک آپ بازار صادراتی بایستی واحد باشد؛ داریم:
(۵-۱۱۱)
بنابراین تنها انحرافات کوتاهمدت از قانون تک قیمتی وجود دارد. لذا:
(۵-۱۱۲)
همچنین مقدار تعادلی بلندمدت نرخ ارز اسمی برابر با یک میباشد:
(۵-۱۱۳)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت هزینه نهایی در بخش بنگاههای وارداتی:
(۵-۱۱۴)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.