علمی : جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت نرخ ارز حقیقی:
(۵-۱۱۵)
کشش جانشینی بین کالاهای مختلف داخلی میباشد. بر این اساس هزینه نهایی اسمی برابر است با:
(۵-۱۱۶)
لذا مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ برابر است با:
(۵-۱۱۷)
مقدار تعادلی بلندمدت بازدهی سرمایه  برابر است با:
(۵-۱۱۸)
همچنین مقدار تعادلی بلندمدت  به صورت زیر تعیین میشود:
(۵-۱۱۹)
که در آن  مقدار تعادلی بلندمدت نرخ سود حقیقی و  مقدار تعادلی بلندمدت نرخ سود اسمی میباشد.
(۵-۱۲۰)
به دلیل قدرت انحصاری بنگاهها، بنگاه مارک آپی معادل با  را بر روی هزینه نهایی خود پرداخت میکنند. تحت بازار رقابت کسامل میدانیم که هیچ گونه مارک آپی پرداخت نمیشود و لذا سودها صفر است و داریم:  . حال بایستی شرط سود صفر را در حالت انحصاری اعمال کنیم و مقدار هزینه ثابت را تعیین کنیم. از جانب هزینه و بازار رقابت کامل، هزینه تولید حقیقی بایستی برابر با  باشد. با در نظر گرفتن  و معادله سود و استفاده از شرط سود صفر داریم:
(۵-۱۲۱)
که در آن  مقدار مارک آپ قیمت در شرایط تعادل پویای اقتصاد میباشد. همچنین میدانیم که در تعادل  ؛ لذا از معادله (۵-۱۲۱) داریم:
(۵-۱۲۲)
از طرفی  را به صورت زیر میتوان نوشت (  ):
 
با حل معادله فوق برای  داریم:
(۵-۱۲۳)
با در نظر گرفتن  ، معادله (۵-۱۲۲) را به صورت زیر میتوان نوشت:
(۵-۱۲۴)
بدست آوردن قید منابع کل:
(۵-۱۲۵)
که در آن مقدار  از معادله (۵-۱۲۵) و مقدار  از معادله (۵-۱۳۸) قابل محاسبه میباشد. لذا داریم:
(۵-۱۲۶)
همچنین داریم:
(۵-۱۲۷)
فرض میکنیم که:
(۵-۱۲۸)
لذا با جایگذاری معادله (۵-۱۲۸) در داخل معادله (۵-۱۲۷) داریم:
(۵-۱۲۹)
همچنین میدانیم که در S.S صادرات و واردات با هم برابر هستند:
(۵-۱۳۰)
در نتیجه با برابر قرار دادن صادرات و واردات داریم:
(۵-۱۳۱)
همچنین مصرف داخلی، سرمایهگذاری داخلی در شرایط تعادل پویای اقتصاد به صورت زیر محاسبه میشود:
(۵-۱۳۲)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.