جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

(۵-۱۵۲)
میتوان با تغییر متغیر زیر معادله (۵-۱۵۲) را به صورت سادهتر نوشت:
(۵-۱۵۳)
(۵-۱۵۴)
با جایگزینی معادله (۵-۱۵۴) در داخل معادله (۵-۱۴۶) داریم:
(۵-۱۵۵)
از شرط عرضه نیروی کار داریم:
(۵-۱۵۶)
معادله فوق را بر حسب  نوشته و به جای  و  از معادلات (۵-۱۵۱) و (۵-۱۵۵) جایگزین میکنیم:
 
(۵-۱۵۷)
از حل معادله (۵-۱۵۷) که یک معادله غیرخطی میباشد، مقدار تعادلی بلندمدت  بدست میآید.
مطابق با معادله (۵-۱۵۴)، مقدار  در S.S برابر است با:
(۵-۱۵۸)
با جایگذاری از معادله (۵-۱۵۷) به جای  مقدار تعادلی بلندمدت  بدست میآید.
مطابق با معادله (۵-۱۴۱)،  میباشد. با جایگذاری به جای  از (۵-۱۵۸) مقدار تعادلی بلندمدت  بدست میآید.
مطابق با معادله (۵-۱۲۴) داریم:
(۵-۱۲۵)
با جایگذاری به جای  و  مقدار تعادلی بلندمدت  بدست میآید.
مطابق با معادله (۵-۱۲۳) و جایگذاری به جای  و  مقدار تعادلی بلندمدت  بدست میآید.
(۵-۱۲۴)
از معادله (۵-۱۵۵) و جایگذاری به جای  مقدار تعادلی بلندمدت مصرف بدست میآید:
(۵-۱۵۵)
با توجه به معادله (۵-۱۵۵) و جایگذاری به جای مقدار تعادلی بلندمدت مصرف در رابطه تقاضای پول، مقدار تعادلی بلندمدت پول بدست میآید:
(۵-۱۵۹)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت اوراق مشارکت و داراییهای خارجی بانک مرکزی:
(۵-۱۶۰)
(۵-۱۶۱)
محاسبه مقادیر تعادلی بلندمدت در بخش خارج:
(۵-۱۶۲)
(۵-۱۶۳)
در نهایت در قسمت آخر مقادیر تعادلی بلندمدت تورم را در بخشهای مختلف محاسبه میکنیم.
با توجه به معادله (۵-۷۴) میتوان مقدار تعادلی بلندمدت تورم داخلی را محاسبه کرد:
(۵-۱۶۴)
با توجه به معادله (۵-۷۷) میتوان مقدار تعادلی بلندمدت تورم ناشی از کالاهای مصرفی وارداتی را محاسبه کرد:
(۵-۱۶۵)
با توجه به معادله (۵-۸۲) میتوان مقدار تعادلی بلندمدت تورم تاشی از کالاهای سرمایهگذاری داخلی را محاسبه کرد:
(۵-۱۶۶)