جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

با توجه به معادله (۵-۸۵) میتوان مقدار تعادلی بلندمدت تورم ناشی از کالاهای سرمایهگذاری وارداتی را محاسبه کرد:
(۵-۱۶۷)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت تورم ناشی از کالاهای صادراتی:
با توجه به معادله (۵-۹۲) داریم:
(۵-۱۶۸)
محاسبه مقدار تعادلی بلندمدت تورم ناشی از کالاهای وارداتی:
با توجه به معادله (۵-۹۹) داریم:
(۵-۱۶۹)
۵-۵- لگاریتم-خطی کردن معادلات بدست آمده از بهینهسازی
حل بسیاری از مسائل اقتصادی پویا در فضای گسسته در مدلهای کلان اقتصادی مدرن منتهی به سیستم معادلات تفاضلی غیرخطی میشوند. لگاریتم-خطی سازی یکی از روشهای موجود برای کاستن از پیچیدگیهای محاسباتی چنین سیستمهایی است که در آن تعداد زیادی معادله غیرخطی باید به شکل همزمان حل شوند.
لگاریتم-خطی سازی، یک معادله غیرخطی را به معادلهی تبدیل میکند که بر حسب انحراف لگاریتمی هر متغیر از مقدار وضعیت تعادلی بلندمدتش خطی است. اگر انحراف از مقدار تعادلی بلندمدت کوچک باشد، انحراف لگاریتمی تفسیر اقتصادی بسیار جالبی خواهد داشت و میتوان گفت تقریباً برابر با درصد انحراف از مقدار تعادلی بلندمدت خواهد بود.
لگاریتم-خطی سازی از بار محاسباتی مسائل میکاهد و به ما این امکان را میدهد که مسائل بسیار پیچیده را با سهولت بیشتر و در زمان کمتری حل کنیم[۲۷۹]. در این قسمت معادلاتی که در بخشهای قبلی از شرایط بهینهسازی بدست آمده است، لگاریتم-خطی میشود.
لگاریتم-خطی کردن معادله شاخص CPI:
 
(۵-۱۷۰)
اگر معادله (۵-۱۷۰) را یک دوره به عقب برده و از خودش کم کنیم، داریم:
(۵-۱۷۱)
با کم کردن معادله (۵-۱۷۰) از معادله (۵-۱۷۱) داریم:
(۵-۱۷۲)
اگر از معادله (۵-۷۴) و (۵-۷۷) در داخل معادله (۵-۱۷۲) جایگذاری کنیم، داریم:
(۵-۱۷۳)
لگاریتم-خطی کردن معادله تشکیل سرمایه:
 
(۵-۱۷۴)
درصد انحرافات از وضعیت پایدار حجم سرمایه برابر با جمع وزنی درصد انحرافات حجم سرمایه از وضعیت پایدار در دوره گذشته و درصد انحراف از وضعیت پایدار حاصل جمع سرمایهگذاری و شوک تکنولوژی مانای خاص سرمایهگذاری میباشد.
لگاریتم-خطی کردن معادله مصرف داخلی:
 
(۵-۱۷۵)
لگاریتم-خطی کردن معادله مصرف خارجی:
 
(۵-۱۷۶)
لگاریتم-خطی کردن معادله شاخص قیمت سرمایهگذاری:
 
 
(۵-۱۷۷)
اگر معادله (۵-۱۷۷) را یک دوره به عقب برده و از خودش کم کنیم، داریم:
(۵-۱۷۸)
با کم کردن معادله (۵-۱۷۷) از (۵-۱۷۸) داریم:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.