دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت …

نرخ ارز پایدار

نرخ ارز نوسانی

حداقل آسیبپذیری

آسیبپذیری بالا

آزادی مطلق اقتصادی

سطح قیمت پایدار

سطح قیمت نوسانی

نرخ ارز پایدار

نرخ ارز نوسانی

اقتصادهای در حال توسعه نسبت به شوکهای خارجی شکننده هستند. ابتدا اینکه این گونه اقتصادها وابسته به کشورهای صنعتی هستند (و لذا از کانال تجارت تحت تأثیر قرار میگیرند) و دوم اینکه از بازارهای سرمایه بینالمللی- از جمله فعالیتهای مربوط به بانکداری بینالمللی- برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای خود استفاده میکنند (کانال تأمین مالی). علاوه بر این قیمتهای داخلی در کشورهای در حال توسعه متأثر از نوسانات نرخ ارز است (کانال انتقال نرخ ارز[۹۱]). در بین این گروه از کشورها، اقتصادهای صادرکننده نفت نسبت به این شوکها بیشتر متأثر میشوند. کشورهای صادرکننده نفت وابسته به درآمدهای نفتی هستند و رشد آن‌ها یک وابستگی شدید به واردات را به تصویر میکشد؛ بنابراین این قبیل کشورها چرخههای تجاری نوسانیتری را نسبت به اقتصادهای باز کوچک دارند.
لذا با توجه به وابستگی شدید اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت به بخش نفتی، درآمدهای نفتی نقش بسیار مهمی را در ثبات و عملکرد اقتصادی این کشورها بازی میکند.
رخدادهای ژئوپولوتیک و اقتصادی اخیر اثر معناداری بر روی قیمتهای نفت داشته است. اگرچه که مکانیسمهای انتقال و نتایج شوکهای قیمت نفت برای کشورهای پیشرفته بررسی شده است، اثرات شوکهای قیمت نفت بر روی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت هنوز بررسی نشده است.
شوکهای قیمت نفت که به عنوان تغییرات غیرمنتظره در قیمت نفت تعریف میشود، دارای یک سری اثرات اضافی در کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با کشورهای پیشرفته میباشد.
اثرات اقتصادی افزایش در قیمت نفت در کشورهای پیشرفته به صورت زیر است:
ایجاد فشار تورمی به خاطر افزایش در هزینههای تولید؛
کاهش در سطوح بهروری؛
و اثر انقباضی بر روی تولید به خاطر کاهش در تقاضای کل.
در مقایسه در کشورهای صادرکننده نفت، شوک قیمت نفت یک اثر اضافی ایجاد میکند. مخصوصاً اقتصاد به واسطه افزایش در درآمدهای نفتی و بهتر شدن تراز تجاری یک اثر مثبت ثروت دریافت میکند.
اثر ثروت به صورت بالقوه دارای فشارهای اضافی تورمی بر روی هزینه نهایی و تقاضای کل میباشد؛ بنابراین سیاستهای پولی و مالی در این کشورها ممکن است در مقایسه با کانالهای استاندارد انتقال شوکهای نفتی متفاوت باشد.
سهمهای مربوط به تولید نفت از GDP و خالص صادرات نفت از GDP این واقعیت را نشان میدهد که این اقتصادها به منظور ثبات اقتصادی وابسته به عملکرد بخش نفت هستند. معمولاً سهمهای درآمدهای نفتی بر روی درآمدهای مالی در این کشورها بزرگ‌تر است. به عنوان مثال و مطابق با EIA بین ۷۵-۸۰ درصد از صادرات ونزوئلا از نفت میباشد و بالای ۴۵-۵۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل میدهد.
بنابراین قیمتهای نفت یک نقش حیاتی در ثبات حسابهای دولت، سیاست مالی و پولی در این اقتصادها بازی میکند.
به طور کلی، اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته در مقابل افزایش قیمتهای نفت شکنندهتر هستند. مطابق با تحلیل سال ۲۰۰۴ به وسیله IEA و بر اساس تخمینهای IMF، برای اقتصادهای در حال توسعه، افزایش پایدار ۱۰ دلاری در قیمت هر بشکه نفت، دلالت بر کاهش ۵/۱% در GDP دارد. اثر مشابه بر روی اقتصادهای OECD تنها کاهش ۳/۰-۴/۰ درصدی در GDP را نشان میدهد. به صورت مشابه فشار هزینه ۱۰ دلار افزایش در قیمتهای نفت دلالت بر افزایش ۱-۲ درصدی در تورم را برای اقتصادهای غیر OECD و افزایش ۵/۰ درصدی را برای اقتصادهای OECD نشان میدهد؛ بنابراین تحلیل IEA سه واقعیت را بیان میکند که چرا تأثیر قیمتهای بالاتر نفت بر روی اقتصادهای در حال ظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته بیشتر و شدیدتر است. ابتداً اینکه کشورهای غیر OECD قادر نیستند به سرعت و کارا به دیگر شکلهای انرژی تغییر وضعیت دهند. دوم این کشورها تمایل دارند که بیشتر انرژیبر باشند و در مصرف انرژی کمتر کارا باشند؛ و سوم، کشورهای غیر OECD نسبت به OECD به منظور یک واحد تولید نیازمند نهاده انرژی به اندازه دو برابر هستند.
تغییرات قیمت نفت همچنین بر تقاضای کل در کشورهای تولیدکننده نفت موثر است.
همبستگی بین افزایش در قیمتهای نفت و انقباض در GDP برای آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته به اثبات رسیده است. از طرفی همیلتون و هررا (۲۰۰۴)[۹۲] خاطر نشان کردند که هیچ اجماع و اتفاق نظر عمومی در این مورد وجود ندارد. با این وجود برای یک گروه از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، بجورنلند (۲۰۰۰)[۹۳] بیان کرد که تأثیر شوکهای قیمت نفت بر روی تولید منفی است.
۳-۲- سیاستهای پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت
معمولاً در کشورهای دارای منابع غنی، رشد اقتصادی نسبت به کشورهای بدون منابع طبیعی کمتر است. این موضوع به وسیله کارهای تجربی ساچز و وارنر (۱۹۹۵)[۹۴] اثبات شده است و به عنوان نفرین منابع طبیعی شناخته میشود. سه تئوری در این زمینه وجود دارد که این پدیده را توضیح میدهد.
اولین توضیح بیماری هلندی میباشد. بدین معنا که نرخ ارز حقیقی به دلیل درآمدهای بادآورده صادرات منابع کاهش مییابد. این پدیده صنایع داخلی را کمتر رقابتی و بدون سود میسازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.