پژوهش – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده …

لگاریتم-خطی کردن شرط تسویه حساب تراز پرداختها:
 
(۵-۲۲۴)
لگاریتم خطی کردن واردات:
 
(۵-۲۲۵)
لگاریتم خطی کردن نرخ ارز حقیقی:
(۵-۲۲۶)
لگاریتم-خطی کردن قید کلی منابع:
 
(۵-۲۲۷)
لگاریتم خطی کردن اتحاد تولید کل:
(۵-۲۲۸)
لگاریتم خطی کردن اتحاد مصرف:
(۵-۲۲۹)
لگاریتم خطی کردن اتحاد سرمایهگذاری:
(۵-۲۳۰)
لگاریتم خطی کردن شوک ترجیحات:
 
(۵-۲۳۱)
لگاریتم خطی کردن شوک تکنولوژی مانای خاص سرمایهگذاری:
 
(۵-۲۳۲)
لگاریتم خطی کردن شوک مارک آپ قیمت:
 
(۵-۲۳۳)
لگاریتم خطی کردن شوک تکنولوژی:
 
(۵-۲۳۴)
لگاریتم خطی کردن شوک مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی:
 
(۵-۲۳۵)
لگاریتم خطی کردن شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی:
 
(۵-۲۳۶)
۵-۶- کالیبراسیون
کالیبراسیون یکی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی تجربی مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی در هر دو مکتب ادوار تجاری حقیقی و کینزی جدید است. در اقتصادهای توسعه یافته نظیر اقتصادهای آمریکای شمالی و اروپای غربی به دلیل کثرت مطالعات صورت گرفته در زمینه کاربرد مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، محققین اغلب بدون هیچ گونه دغدغهای از صحت دادهها و اطلاعات، مقادیر پارامترهای حاضر در مدل خود را از یافتههای معتبر و متعدد دانشمندان دیگر جایگذاری میکنند، لیکن برای کشورهای در حال توسعه به صورت عام و برای کشورهای در حال توسعه نفتی به طور خاص که ایران را هم در بر میگیرد، به دلیل نبود پیشینه قابل توجه تحقیق، کالیبراسیون الگو دشواریهای خاص خود را دارد. لیکن در این رساله سعی شده است با استفاده از دادههای که وجود دارد و مطالعاتی که در این زمینه در کشور انجام شده است، اقدام به مقداردهی به پارامترهای مدل شود[۲۸۰].
هدف از این بخش اختصاص مقادیر به پارامترهای ساختاری مدل است. کالیبراسیون معمولاً هم شامل گرفتن پارامترها از ادبیات گذشته که ساختار مشابه اقتصادی دارند، میباشد و هم شامل تخمین پارامترها از دادههای سری زمانی برای یک اقتصاد خاص و یا ترکیب هر دوی این موارد میباشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.