جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

ضریب AR(1) فرآیند شوک ترجیحات

۸/۰

انتخابی

ضریب AR(1) فرآیند شوک سرمایهگذاری

۸/۰

انتخابی

منبع: مطالعات پیشین تجربی و محاسبات تحقیق
توضیحات جدول (۵-۱):
فاکتور تنزیل (  ) به تبعیت از توکلیان (۱۳۹۱) برابر با ۹۶/۰ در نظر گرفته شده است.
عکس کشش نیروی کار با توجه به دستمزد حقیقی یا به عبارتی عکس کشش نیروی کار فریش (  ) به تبعیت از طائی (۱۳۸۵) و توکلیان (۱۳۹۱) برابر با ۱۷/۲ در نظر گرفته شده است.
معکوس کشش جانشینی بین دورهی مصرف (  ) به تبعیت از توکلیان (۱۳۹۱) برابر با ۵۷۱/۱ در نظر گرفته شده است.
معکوس کشش تراز پرداختهای نقدی (  ) به تبعیت از توکلیان (۱۳۹۱) برابر با ۳۹/۲ در نظر گرفته شده است.
سهم واردات در مصرف کل (  ) با استفاده از معادله زیر محاسبه شده است.
(۵-۸)
برای محاسبه  ابتداً از دو طرف معادله مذکور لگاریتم گرفته سپس تقریب تیلور را حول  به کار میگیریم و معادله بدست آمده را برآورد میکنیم. دوره زمانی مورد استفاده، دادههای سری زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲ میباشد. معادله نهایی برای محاسبه سهم واردات در مصرف کل به صورت زیر میباشد:
 
(۵-۲۳۸)
سهم واردات در سرمایهگذاری کل (  ) نیز مطابق با سهم واردات در مصرف کل (  ) محاسبه شده است.
سهم سرمایه در تولید (  ) بر اساس کار توکلیان (۱۳۹۱) انتخاب شده است.
کشش جانشینی بین کالاهای صادرات داخلی و خارجی (  ) بر اساس مطالعه خیابانی (۱۳۸۷) برابر با ۲۴/۷ در نظر گرفته شده است.
کشش درآمدهای نفتی با توجه به مخارج دولتی (  ) بر اساس معادله زیر بدست آمده است.
(۵-۵۵)
کشش جانشینی بین کالاهای مختلف داخلی (  ) بر اساس مطالعه ابراهیمی (۱۳۸۹) تعیین شده است.
کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی داخل و وارداتی (  ) بر اساس معادله (۵-۲۳۸) قابل محاسبه میباشد.
کشش جانشینی بین کالاهای سرمایهگذاری داخلی و وارداتی مشابه با کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی داخل و وارداتی (  ) محاسبه شده است.
کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی وارداتی، کشش جانشینی بین کالاهای سرمایهگذاری وارداتی، مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی، مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ تصادفی قیمت کالاهای صادراتی، درجه شاخصبندی قیمت کالاهای وارداتی، درجه شاخصبندی قیمت کالاهای صادراتی، بخشی از واردکنندگان که نمیتوانند در هر دوره بهینهیابی کنند و بخشی از صادرکنندگان که نمیتوانند در هر دوره بهینهیابی کنند بر اساس مطالعه گلاین و کولیکوف (۲۰۰۹) که برای کشور استونی انجام شده است، انتخاب شده است.
مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ قیمت (  ) بر اساس مطالعه ابراهیمی ۳/۱ انتخاب شده است.
درجه شاخصبندی قیمت کالاهای داخلی (  ) و بخشی از بنگاههای تولیدکننده واسطهای که به صورت بهینه قیمتهایشان را تعدیل نمیکنند (  ) بر اساس مطالعه توکلیان (۱۳۹۱)، ۷۱۵/۰ و ۵/۰ به ترتیب انتخاب شده است.
ضریب AR(1) مربوط به معادله قیمت نفت و ضریب AR(1) مربوط به معادله تولید نفت مطابق با معادلات (۵-۵۸) و (۵-۵۹) برابر با ۸/۰ تخمین زده شده است.
ضریب مربوط به معادله مالیات که تابعی از درامد ملی (  ) مطابق با معادله (۵-۵۶) برابر با ۵۴/۰ تخمین زده شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.