جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

۱

۶۹/۰

منبع: محاسبات تحقیق
پس از خطی سازی، کالیبراسیون و محاسبه مقادیر ایستای بلندمدت متغیرها در ادامه نتایج حاصل از شبیهسازی مدل طراحی شده ارائه خواهد شد.
۵-۷- شبیهسازی
در این بخش، مدل لگاریتم-خطی سازی شده در بخش (۵-۵) با توجه به پارامترهای کالیبره شده، مقادیر تعادلی بلندمدت متغیرهای درون‌زای مدل و سناریوهای در نظر گرفته شده برای ضرایب معادله داراییهای خارجی بانک مرکزی شبیهسازی شده است. فرآیند شبیهسازی شامل دو بخش کلی است. بخش اول پروسه تولید داده برای متغیرهای مدل است و بخش دوم به بررسی تأثیر شوکهای برونزای تصریح شده در مدل بر متغیرهای درون‌زای مدل در قالب توابع ضربه-واکنش میپردازد. در این راستا، چارچوب این بخش بدین ترتیب است که ابتداً به شبیهسازی و تولید دادههای مربوط به متغیرهای درون‌زای مدل در سناریوی اول (پایه) (سیستم ارزی میخکوب نرم، هدفگذاری تورم وجود ندارد و بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تبدیل به داراییهای خارجی بانک مرکزی میشود) پرداخته میشود و با توجه به گشتاورهای مختلف، توان و دقت مدل در شبیهسازی روند واقعی متغیرهای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار میگیرد. در ادامه به بررسی و تحلیل توابع ضربه-واکنش شوکها با توجه به سناریوهای پیشنهادی پرداخته شده است. در واقع این توابع اثر پویای شوکها بر رفتار متغیرها را آن طور که مدل پیش بینی میکند، نشان میدهد.
فرآیند شبیهسازی روند متغیرهای تحقیق در قالب نرمافزار داینار برای یک دوره زمانی متناسب با دادههای واقعی از اقتصاد ایران صورت گرفته است. دادههای واقعی شامل سریهای زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایههای ثابت، موجودی سرمایه، مصرف کل داخلی، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ میباشد.
از آنجا که مدل به صورت لگاریتم خطی سازی شده میباشد، لذا متغیرها به شکل انحراف از تعادل بلندمدت در مدل گنجانده شدهاند؛ بنابراین مدل انحراف از تعادل بلندمدت متغیرها (شکاف متغیرها) را شبیهسازی میکند. از این رو، جهت مقایسه روند دادههای واقعی با روندهای شبیهسازی شده باید سریهای زمانی لگاریتم متغیرهای واقعی به فرم انحراف از تعادل بلندمدت در آورده شود. برای این منظور از فیلتر هودریک پرسکات استفاده خواهد شد.
پس از مهیا نمودن سریهای زمانی شکاف لگاریتم سریهای زمانی متغیرهای واقعی، قدرت مدل شبیهسازی شده مورد سنجش قرار میگیرد. این گشتاورها شامل میانگین سریهای زمانی دادههای واقعی و شبیهسازی شده، انحراف معیار این سریها، همبستگی این سریها و همچنین گشتاور هم حرکتی سریهای زمانی واقعی و شبیهسازی شده با متغیر پایه شکاف تولید میباشد. نتایج مربوط به این گشتاورها در جدول (۵-۳) ارائه شده است.
به طور کلی مقایسه گشتاورهای شبیهسازی شده و گشتاورهای واقعی برای سناریوی اول (پایه) و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضربه- واکنش شوکها برای تمامی سناریوهای پیشنهادی بررسی شده است.
۵-۷-۱- سناریوی اول (پایه)
سناریوی پایه حالتی میباشد که در آن سیستم ارزی میخکوب شده نرم در نظر گرفته شده است. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، نظام ارزی میخکوب نرم برای اقتصادهایی کارایی دارد که از مشخصههایی نظیر کشور کوچک، تک محصولی، تنوع اندک در تولید و تجارت، بازارهای مالی سطحی و ارتباط ضعیف با بازارهای سرمایه جهانی برخوردار باشد. با توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران، مشاهده میشود مشخصههای مذکور برای اقتصاد ایران صدق میکند. تنوع اندک در صادرات محصولات موجب شده است سهم غالب درآمدهای ارزی کشور به درآمدهای نفتی اختصاص داشته باشد. بانک مرکزی در ساختار ارزی کشور به عنوان عرضه کننده عمده پولهای خارجی به شمار میآید و بازار ارز توسط آن کنترل میشود. از سوی دیگر، وجود بازارهای مالی سطحی در کشور و ارتباط ضعیف آنها با بازارهای مالی جهانی موجب شده است عملاً تامین منابع ارزی از طریق بازارهای مالی برای کشور غیرممکن باشد. همچنین در این حالت فرض شده است که قاعده هدفگذاری تورم وجود ندارد و ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تبدیل به داراییهای خارجی بانک مرکزی میشود؛ به عبارت دیگر در معادله (۵-۶۷) ضریب  برابر با ۴-،  برابر با ۱/۰ و  برابر با ۸/۰ در نظر گرفته شده است.
اگر بانک مرکزی نظامهای ارزی ثابت را برای اقتصاد کشور دنبال نماید و همواره بازار را به طرق مختلف کنترل کند، در این حالت، جریان سیاست ارزی بر سیاست پولی و به تبع آن اقتصاد کشور سایه خواهد انداخت. بدین معنی که به کارگیری سیاستهای پولی مستقل عملاً در اقتصاد کشور ماهیت خود را از دست میدهد و با توجه به نوسانات بازارهای جهانی نفت، سیاست پولی به کار گرفته میشود. در چنین شرایطی، اقتصاد توانایی جذب شوکهای خارجی را نداشته و اثرات شوکهای خارجی به ویژه شوکهای نفتی به بخش حقیقی اقتصاد منتقل خواهد شد؛ به عبارت دیگر زمانی که درآمدهای ارزی نفتی و به تبع آن عرضه در بازار ارز افزایش مییابد پول ملی تقویت میشود و بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز مجبور است با جمع کردن اضافه ارز در بازار، ریال به بازار تزریق کند که موجبات افزایش تورم را فرآهم میکند. بر عکس، با افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و افت عرضه در بازار داخلی ارز، قیمت ارز تمایل به افزایش خواهد داشت که برای ثابت نگه داشتن آن بانک مرکزی باید از ذخایر خود استفاده کرده و ارز به بازار تزریق نماید که با جمع کردن ریال از بازار ممکن خواهد شد و انقباض پولی را به همراه داشته و احتمال رکود اقتصادی را افزایش خواهد داد.
موفقیت به کار گیری نظامهای ارزی ثابت در اقتصادهای نفتی نظیر ایران به ثبات و اطمینان در جریان درآمدهای ارزی وابسته است. باید توجه داشت در سالهایی که نوسانات قیمت نفت یا نوسان در میزان صادرات نفتی افزایش مییابد و درآمدهای ارزی کاهش شدیدی پیدا میکند، نظام ارزی ثابت اقتصاد کشور را در معرض بحران و حملات سوداگرانه به بازار ارز قرار میدهد. از این رو ضروری است در جهت کاهش هزینههای به کار گیری نظامهای ارزی ثابت در اقتصاد کشور، ثبات درآمدهای ارزی از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و نیز ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی کشور در سالهای خوب نفتی تقویت گردد.
جدول (۵-۳) نتایج حاصل از مقایسه گشتاورهای شبیهسازی شده با گشتاورهای واقعی را نشان میدهد.
جدول ۵- ۳٫ مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیهسازی شده در سناریوی پایه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر میانگین سری زمانی انحراف معیار سری زمانی همبستگی دادههای شبیهسازی شده و واقعی هم حرکتی با سری زمانی شکاف تولید
شبیهسازی واقعی شبیهسازی واقعی شبیهسازی