سایت مقالات فارسی – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

۰۵/۰

۰۴/۰

۴۳/۰

۳۱/۰

۲۴۳/۰

درآمدهای مالیاتی

۱۶/۱

۰۲/۱

۲۶/۰

۱۸/۰

۶۱/۰

۱۷۸/۰

۱۲/۰

منبع: محاسبات تحقیق
همچنان که محاسبات تحقیق نشان میدهد، بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. از این رو‌ میتوان نتیجه گرفت که نتایج حاصل از شبیهسازی و پیشبینی مدل اتکاپذیر میباشد.
در ادامه این بخش، پیشبینی مدل با استفاده از مکانیزمهای مربوط به تأثیر پویای شوکهای تصریح شده در قالب توابع ضربه-واکنش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. این توابع نشان دهنده واکنش متغیرهای درون‌زای مدل به شوکهای برونزا برای یک دوره زمانی مشخص میباشد. به بیانی دیگر این توابع نشان میدهند که طی یک دوره زمانی مشخص، شوک برونزا منجر به انحراف چند درصدی متغیر درونزا از تعادل بلندمدتش میگردد و این اثر تا چند دوره زمانی به طول میانجامد. بر این اساس، در ادامه تأثیر شوکهای قیمت نفت خام و شوکهای مارک آپ قیمتهای داخلی و قیمت کالاهای صادراتی در قالب توابع ضربه-واکنش بررسی شده است.
توابع ضربه-واکنش ارائه شده در نمودار (۵-۲) نشان میدهند که تولید کل، سرمایهگذاری، سرمایه، هزینه نهایی واقعی و مصرف خصوصی به شوک مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان میدهند. اثر این شوک بر روی مصرف خصوصی و سرمایه نوزده دوره طول میکشد و بعد از آن این دو متغیر به مسیر تعادلی بلندمدت باز میگردند. از طرفی، تولید با سپری شدن چهارده دوره به تعادل میرسد. همچنین سرمایهگذاری و هزینه نهایی واقعی بعد از سپری شدن شانزده دوره به مسیر تعادلی بلندمدت برمیگردند.
نمودار ۵- ۲٫ توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی پایه
 
منبع: محاسبات تحقیق
در نمودار (۵-۲) همچنین توابع ضربه-واکنش مجموعه متغیرهای بخش پولی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت خام ارائه شده است. این متغیرها شامل اجزای پایه پولی یعنی اوراق مشارکت و داراییهای خارجی بانک مرکزی و خود حجم پول میباشد.
بر پایه توابع ضربه-واکنش، شوک مثبت قیمت نفت خام واکنش مثبت داراییهای خارجی بانک مرکزی، اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم و به تبع آن پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد. تخلیه اثر این شوک چند دوره زمانی به طول میانجامد و با سپری شدن این دوره، متغیرهای مذکور به مسیر پایدارشان باز میگردند. در توضیح نتیجه بدست آمده باید اشاره نمود که با بروز یک شوک مثبت قیمت نفت خام و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد داخل، بانک مرکزی در راستای تأمین معادل ریالی درآمدهای نفتی، حجم پول را افزایش میدهد و به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده میشود.
از طرفی، توابع ضربه-واکنش نشان میدهند که شوک مثبت قیمت نفت اثر فزاینده مثبت بر میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم دارد. زمانی که شوک مثبت قیمت نفت داریم، شوک مثبت قیمت نفت از طریق داراییهای خارجی بانک مرکزی، حجم پول در اقتصاد را افزایش میدهد (در ساختار کشورهای صادرکننده نفت). از این رو یکی از راههای مقابله با اثر افزایش نقدینگی ناشی از این شوک، عقیمسازی توسط بانک مرکزی خواهد بود که این خود منجر به انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد خواهد شد. از این رو انتظار بر آن است که اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم اثر مثبتی در واکنش به شوک قیمت نفت داشته باشد؛ به عبارت دیگر شوک مثبت قیمت نفت از طریق افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی میشود. مقامات پولی از جمله بانک مرکزی از کانال اعتبار داخلی اقدام به عقیمسازی میکنند. یکی از راههای عقیمسازی، انتشار اوراق مشارکت در راستای جمعآوری نقدینگی میباشد[۳۰۷].

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.