جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت …

نمودار ۵- ۷٫ توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی چهارم
 
منبع: محاسبات تحقیق
۵-۷-۶- مقایسه نتایج در سناریوهای پیشنهادی
در این بخش نتایج بدست آمده در سناریوهای پیشنهادی در نتیجه شوک قیمت نفت مورد مقایسه قرار گرفته است.
افزایش شدید در قیمت نفت باعث کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای صادرکننده نفت میشود که از جمله پیامدهای آن، تقویت پول کشور یا کاهش نرخ ارز است که میتوان این موضوع را در هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور مشاهده کرد. در سیستم نرخ ارز شناور، ورود ارزهای خارجی باعث بالا رفتن ارزش پول ملی میشود؛ اما اگر سیستم نرخ ارز ثابت باشد یا توسط دولت کنترل شود، ورود ارز خارجی به داخل کشور باعث افزایش حجم پول شده که این موضوع افزایش نقدینگی و در نهایت انبساط تقاضا و افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت. همچنین، افزایش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود که در نهایت باعث لطمه خوردن تولیدکنندگانی میشود که در این شاخه فعالیت میکنند، زیرا افزایش تورم داخلی باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان میشود و از سوی دیگر، کالایی را تولید میکنند که رقیب خارجی ارزانتر تولید میکند، در نتیجه در صحنه بینالمللی توان رقابتی خود را از دست داده و دچار رکود میشوند که این موضوع خود رکود اقتصادی، بیکاری و تورم بالا را در این کشورها در پی خواهد داشت.
با مقایسه نمودارهای (۲-۵) (حالتی که در آن سیستم ارزی از نوع میخکوب شده نرم میباشد)، (۵-۵) (سیستم ارزی از نوع میخکوب شده نرم میباشد و هدفگذاری تورم وجود دارد)، (۶-۵) (سیستم ارزی از نوع میانه میباشد) و (۷-۵) (سیستم ارزی از نوع شناور میباشد) نتایج زیر بدست میآید:
با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش مثبت حجم پول نسبت به شوک قیمت نفت کاهش مییابد (واکنش حجم پول نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۰۵۸/۰، ۰۵/۰ و ۰۴/۰ میباشد).
نمودار ۵- ۸٫ مقایسه واکنش حجم پول نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق
با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش مثبت تورم نسبت به شوک قیمت نفت کاهش مییابد (واکنش تورم نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۴۸/۰، ۴۱/۰ و ۳۵/۰ میباشد).
نمودار ۵- ۹٫ مقایسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق
با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش مثبت داراییهای خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک قیمت نفت کاهش مییابد (واکنش داراییهای خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۰۹/۰، ۰۸/۰ و ۰۵/۰ میباشد. لازم به ذکر است که داراییهای خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب شده نرم نسبت سیستم ارزی شناور هم در لحظه وقوع شوک و هم در طول مسیر واکنش شدیدتری نشان میدهد).
نمودار ۵- ۱۰٫ مقایسه واکنش داراییهای خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق
با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش مثبت تولید نسبت به شوک قیمت نفت کاهش مییابد (واکنش تولید نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۲۲/۰، ۱۸/۰ و ۱۴/۰ میباشد).
نمودار ۵- ۱۱٫ مقایسه واکنش تولید نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق
با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش منفی صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت افزایش مییابد (واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۴۸/۰-، ۸۶/۰- و ۲۳/۱- میباشد).
نمودار ۵- ۱۲٫ مقایسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق
با حرکت از سیستم ارز میخکوب شده نرم به سمت سیستم ارزی شناور، واکنش منفی نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک قیمت نفت افزایش مییابد (واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک قیمت نفت در سیستم ارزی میخکوب نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور به ترتیب ۰۰۹/۰-، ۰۱۶/۰- و ۰۲۳/۰- میباشد).
نمودار ۵- ۱۳٫ مقایسه واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی
منبع: محاسبات تحقیق
در سیستم ارزی میخکوب نرم زمانی که درآمدهای ارزی نفتی و به تبع آن عرضه در بازار ارز به دنبال وقوع شوک مثبت قیمت نفت افزایش مییابد، پول ملی تقویت میشود و بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز مجبور است با جمع کردن اضافه ارز در بازار، ریال به بازار تزریق کند که موجبات افزایش تورم و نقدینگی را فرآهم میکند. ضمناً با جمعآوری اضافه عرضه ارز باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی میشود.
از طرفی در سیستم نرخ ارز شناور با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، عرضه ارز (در جریان تبدیل دلارهای نفتی به پول داخلی) در بازار افزایش یافته و پول ملی تقویت میشود که در این حالت کاهش نرخ ارز حقیقی نسبت به حالتهای قبلی بیشتر میباشد.
با توجه به سناریوهای فوق ملاحظه میشود که با شوک مثبت قیمت نفت در تمامی نظامهای ارزی، نرخ ارز حقیقی کاهش مییابد یا به عبارت دیگر ارزش پول ملی افزایش مییابد. با توجه به اینکه نرخ ارز حقیقی معیاری برای رقابتپذیری میباشد، لذا قدرت رقابتپذیری از بین میرود. گرچه قدرت رقابتپذیری در نظامهای مختلف ارزی، شدت و ضعف دارد، اما آنچه که مشهود است این است که در اقتصادهای نفتی از جمله اقتصاد صادرکننده نفتی ایران با بروز شوک مثبت قیمت نفت، قدرت رقابتپذیری کاهش مییابد. نمودارهای مربوط به صادرات کالاها و خدمات و همچنین تولید کل نیز تایید کننده این موضوع میباشد.
۵-۸- خلاصه و جمعبندی
این فصل از تحقیق به معرفی مدل DSGE طراحی شده به تفصیل اجزای و بخشهای مختلف شامل بخشهای خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی و بخش خارجی پرداخته شد. در ادامه پس از استخراج شروط مرتبه اول، مدل به صورت لگاریتمی-خطی درآمد. در ادامه فصل پارامترهای مدل به روش کالیبراسیون محاسبه شدند و بر اساس مقادیر پارامترهای مدل، مقادیر ایستای بلندمدت متغیرها استخراج گردید.
در ادامه ضمن شبیهسازی مسیر متغیرهای درون‌زای مدل در چهار سناریو پیشنهادی، با استفاده از چندین گشتاور دقت مدل در برازش رفتار واقعی متغیرهای کلان اقتصادی ایران مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل از عملکرد قابل قبولی برخوردار است و با واقعیتهای اقتصاد ایران سازگار است؛ در ادامه جهت بررسی تأثیر شوکهای قیمت نفت و همچنین شوکهای مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی از توابع ضربه-واکنش بهره گرفته شد.
در ادامه نتایج حاصل از توابع ضربه-واکنش برای چهار سناریو پیشنهادی شامل هدفگذاری تورم، سیستم ارزی میخکوب شده نرم، سیستم ارزی میانه و سیستم ارزی شناور در نتیجه بروز شوک مثبت قیمت نفت مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج حاصل از شبیهسازی در سناریوهای مختلف ارزی نشان داد که در تمامی سناریوهای پیشنهادی با بروز شوک مثبت قیمت نفت، نرخ ارز حقیقی کاهش و قدرت رقابتپذیری اقتصاد تضعیف میشود؛ به عبارت دیگر قاعدههای پولی انتخابی فارغ از نوع نظام ارزی منجر به از دست رفتن رقابت اقتصادی میشود؛ علی رغم اینکه در نظامهای مختلف شدت و ضعف دارد. با بررسی نتایج بدست آمده پیشنهاد میگردد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت وارد سیستم اقتصادی نشود و وارد صندوق ثروت حکومتی[۳۰۸] یا همان صندوق توسعه ملی شود. از مهمترین کارکردهای صندوق توسعه ملی محافظت در برابر نوسانات شدید قیمت نفت و کمک به توسعه اقتصادی از طریق تامین سرمایهگذاری در زیرساختهایی که نیاز به سرمایه ثابت بالایی دارند. طراحی مناسب صندوقهای توسعه ملی و مدیریت صحیح آن به کشورها کمک میکند که از بیثباتی اقتصاد کلان جلوگیری کنند.
فصل ششم
تخمین مدل DSGE برای اقتصاد ایران با استفاده از روش بیزین
۶-۱- مقدمه
در مرحله آمادهسازی دادهها باید بین متغیرهای استفاده شده در مدل و متغیرهایی که در عالم واقع توسط دادهها اندازه گرفته میشوند، مطابقت وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر مدل مورد بررسی یک مدل ادوار تجاری حقیقی باشد که در آن دولت حضور ندارد، در این صورت درست نیست برای اطلاعات مربوط به تولید مدل به تولید ناخالص ملی گزارش شده در حسابهای ملی مراجعه نمود چرا که در این دادهها بخش دولتی نیز حضور دارد.
در مرحله آمادهسازی دادهها ابتداً اجزایی از دادهها که در مدل حضور ندارند تا حد امکان از آن‌ها خارج میشود و سپس با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات جز روند از دادهها جدا میشود و تحلیلها بر روی جز ادواری صورت میگیرد. سپس با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی از جمله بیزین مدل ارائه شده مورد بررسی تجربی قرار میگیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.