جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

Business man young entrepreneur writing some new project calculations on gray wall

در نمودار (۶-۱) روند سری زمانی دادههای واقعی و هموار شده یازده متغیر مذکور در بالا ارائه شده است.
نمودار ۶- ۱٫ روند واقعی و هموار شده متغیرهای قابل مشاهده

منبع: محاسبات تحقیق
خط ممتد قرمز رنگ روند واقعی دادهها و خط چین سیاه رنگ بیانگر روند دادههای هموار شده است. همچنانکه در نمودارهای بالا مشهود است، تنها در سری زمانی درآمدهای نفتی اختلاف معناداری بین روند واقعی دادهها و سری زمانی هموار شده وجود دارد.
۶-۳-۲- توزیعهای پیشین
استنباط بیزین از توزیعهای پیشین مدل شروع میشود. توزیعهای پیشین اطلاعات در دسترس را قبل از مشاهده دادههای مورد استفاده برای تخمین توصیف میکند. در واقع توزیع پیشین بیانگر دانش قبلی محقق در مورد پارامترهای مدل است. در مرحله بعد، دادههای مشاهده شده برای بروز رسانی پیشینها مورد استفاده قرار میگیرد و در قالب قاعده آماری بیز برای توزیعهای پسین پارامترهای مدل استفاده میشود. بدین ترتیب بر اساس قاعده بیز، توزیع پسین با حاصل ضرب تابع راستنمایی دادهها در توزیع پیشین متناسب است. این توزیعهای پسین سپس بر حسب معیارهای معمول (مد، میانگین، انحراف معیار و فواصل اطمینان) گزارش میشوند.
در آمار بیزی، دو رویکرد کلی عینی[۳۳۱] و ذهنی[۳۳۲] جهت تعیین نوع توزیع پیشین پارامترها وجود دارد. دیدگاه عینی تلاش میکند تا اطلاعات موجود در مورد پارامتر در قالب توزیع پیشین ارائه گردد. در مقابل دیدگاه ذهنی بیان میدارد که در صورت عدم وجود هیچ گونه اطلاعاتی در مورد پارامتر، شیوه تعیین نوع توزیع پیشین به چه صورتی است. باید توجه نمود که صرف نظر از نوع رویکرد، انتخاب نوع توزیع پیشین پارامتر باید به شیوهای باشد که ویژگی‌های ریاضی پارامتر را برآورده سازد. در عمل، تکنیک بیزین اجازه استفاده از مطالعات قبلی در هر دو سطح خرد و کلان به منظور تنظیم نوع توزیعهای پیشین را میدهد. برای همه پارامترهای که بین صفر و یک میباشند، توزیع بتا استفاده شده است. این توزیع برای پارامترهای چسبندگی (  ،  و  )، پارامترهای شاخصبندی (  ،  و  ) و پارامترهای مربوط به ضرایب AR(1)) شوکها مورد استفاده قرار میگیرد.
برای پارامترهای که مثبت هستند (انحراف معیار شوکها  ، کششهای جانشینی و سهمها) از توزیعهای گاما و معکوس گاما استفاده شده است.
در مورد ضرایب معادلات تصریحی اوراق مشارکت و داراییهای خارجی بانک مرکزی از توزیع نرمال استفاده شده است.
۶-۴- نتایج تجربی
۶-۴-۱- توزیعهای پسین تخمین زده شده
توزیع پسین مشترک در مورد همه پارامترهای تخمین زده شده در دو مرحله بدست آمده است. ابتداً مد پسین و ماتریس هشین که در مد پسین ارزیابی شده است، به وسیله روش بهینهسازی عددی استاندارد محاسبه شده است[۳۳۳]. تابع راستنمایی ابتداً با حل کردن مدل و سپس با استفاده از فیلتر کالمن بدست آمده است.
دوم با استفاده از الگوریتم متروپولیس هستینگز ترسیمات مربوط به پسین مشترک ایجاد شده است. توزیع ارائه شده یک چگالی نرمال چند متغیره را به خود میگیرد[۳۳۴].
نمودارهای (۶-۲) ترسیمات مربوط به توزیعهای پسین و پیشین پارامترهای تخمین زده شده را نشان میدهد. جدول (۶-۱) خلاصه آمارهای پسین منطبق را برای همه پارامترهای تخمین زده شده گزارش میکند که در داخل چندین گروه ساختاری تقسیم شده است.
جدول ۶- ۱٫ نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترهای مدل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

نماد پارامتر در نمودار (۶-۱) انحراف معیار توزیع پسین میانگین توزیع پسین انحراف معیار توزیع پیشین میانگین توزیع پیشین نوع توزیع پیشین پارامتر گروه