پژوهش دانشگاهی – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

منبع: محاسبات تحقیق
۶-۴-۲-۲- آزمونهای تشخیصی بروک و گلمن[۳۳۵]
مبنای آزمون فوق بر اساس واریانس بین گروهی و داخل گروهی میباشد. در آزمون فوق باید واریانس داخل گروهی به عدد ثابتی میل کند و واریانس بین گروهی صفر شود؛ لذا یکی از روشهای بدست آوردن تخمین درست این است که واریانس داخل گروهی ثابت شود و جمع واریانس درون گروهی و بین گروهی به واریانس درون گروهی نزدیک شود.
در صورتی که نتایج تخمین درست نباشد بایستی یا تعداد نمونهها را افزایش دهیم یا تعداد بلوکها را افزایش دهیم.
نمودار (۶-۴) سه نمودار تشخیصی به منظور ارزیابی همگرایی الگوریتم نمونهگیری متروپولیس هستینگز با توزیع نمونهگیری مانا میباشد.
نمودار ۶- ۴٫ نمودارهای همگرایی الگوریتم متروپولیس هستینگز (بروک و گلمن (۱۹۹۸))

منبع: محاسبات تحقیق
محور افقی این نمودارها تعداد تکرارهای شبیهسازی الگوریتم متروپولیس هستینگز را به نمایش میگذارد. نمودارها نشان میدهند که همگرایی کلی بعد از حدود  ترسیم ایجاد میشود. نتایج برای پارامترهای انفرادی هم مانا میباشد اگر چه که برخی از معیارهای تشخیصی عدم ثبات را نشان میدهند (مخصوصاً بر اساس گشتاور سوم)؛ بنابراین برای همه پارامترها، الگوریتم نمونهگیری متروپولیس هستینگز بعد از  بار رسم، همگرا میشود.
۶-۴-۲-۳- واکنش مدل به شوکهای ساختاری
یکی دیگر از روشهای ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از توابع ضربه واکنش است. در این مورد، نقطه شروع تحلیل، مقادیر تعادلی بلندمدت همراه با شوکهایی که فرآیندهای تصادفی آن مساوی با صفر میباشد (اگر مدل در فرم انحراف لگاریتم از مقادیر تعادلی بلندمدت باشد، نقطه شروع تحلیل متغیرهایی میباشد که مساوی با صفر هستند). سپس یک ضربه یا شوک به یکی از متغیرهای برونزای مدل اصابت میکند و مسیرهای زمانی نتیجه شده برای متغیرها، واکنشهای مدل به این ضربه میباشند. عملکرد مدل در صورتی خوب است که توابع ضربه واکنش نتیجه شده از مدل به توابع ضربه واکنش اقتصاد شباهت داشته باشند.
برای این منظور در این بخش، واکنش متغیرهای عمده درونزای مدل را به شوکهای تکنولوژی، شوک قیمت نفت، شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. ابتدا در نمودار (۶-۵) توابع ضربه-واکنش متغیرها به شوک تکنولوژی ارائه شده است:
نمودار ۶- ۵٫ توابع ضربه-واکنش شوک تکنولوژی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.