جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

Abstract geometric wire-frame data landscape.

منبع: محاسبات تحقیق
بروز یک شوک مثبت تکنولوژی سبب انحراف مثبت سرمایهگذاری، موجودی سرمایه و تولید کل از روند ایستای بلندمدتشان میشود و تعدیل این اثر به حدود ده دوره زمانی در آینده نیاز دارد. از طرفی، شوک تکنولوژی، واکنش مثبت صادرات و واکنش منفی واردات و در نتیجه بهبود وضعیت تراز تجاری را در پی دارد. مخارج دولت و مصرف نیز به شوک مثبت تکنولوژی واکنش مثبت نشان داده و از وضعیت تعادلی خود در جهت مثبت منحرف میشوند و با گذشت پنج دوره زمانی اثر این شوک را تعدیل میکنند. هزینه نهایی نیز مطابق با انتظارات به شوک مثبت تکنولوژی واکنش منفی نشان میدهد و پس از پنج دوره به وضعیت ایستای بلند مدت خود باز میگردد.
در ادامه این بخش توابع ضربه-واکنش متغیرهای عمده درون‌زای مدل به شوک قیمت نفت ارائه میگردد. نمودار (۶-۶) توابع ضربه-واکنش متغیرهای درونزای مدل به شوک قیمت نفت را نشان میدهد.
نمودار ۶- ۶٫ توابع ضربه-واکنش شوک قیمت نفت

منبع: محاسبات تحقیق
بر پایه نمودارهای ضربه-واکنش، شوک مثبت قیمت نفت سبب ایجاد انحراف مثبت داراییهای خارجی و سطح نگهداری اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی از سطح تعادلی بلندمدت میگردد. به دنبال آن، حجم پول از وضعیت تعادلیاش انحراف مثبت پیدا میکند و با گذشت حدود پانزده دوره این متغیر به وضعیت تعادلی خود باز میگردد. در توضیح این نتایج میتوان بیان نمود که با افزایش قیمت نفت در نتیجه بروز یک شوک مثبت نفتی، میزان درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام افزایش پیدا میکند. تزریق این درآمدهای ارزی به اقتصاد نیاز به تامین معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی دارد. در نتیجه این عملیات، میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی و حجم پول افزایش مییابد. از سوی دیگر، بانک مرکزی به منظور انجام عملیات خنثیسازی اقدام به فروش اوراق مشارکت مینماید و در نتیجه آن سطح اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم افزایش مییابد. از طرف دیگر، مخارج دولت به شوک قیمت نفت واکنش مثبت از خود نشان میدهد و از وضعیت ایستا منحرف میشود و همچنین درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکند. از آنجا که درآمدهای مالیاتی تابعی از تولید کل است، دستیابی به چنین نتیجهای کاملاً مورد انتظار است، زیرا بر اساس توابع ضربه- واکنش سرمایهگذاری و تولید به شوک مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان میدهند. توابع ضربه-واکنش نشان میدهد که با بروز شوک مثبت قیمت نفت، هزینه نهایی تولید و تورم در جهت مثبت از وضعیت ایستای خود منحرف میشوند و به ترتیب با گذشت پنج و ده دوره زمانی اثر این شوک بر این دو متغیر تخلیه میگردد و به پایداری میرسند. مصرف نیز به شوک قیمت نفت واکنش مثبت از خود نشان میدهد و تعدیل اثر این شوک حدود ده دوره زمانی به طول میانجامد. هم چنان که قبلاً اشاره گردید، یک شوک مثبت قیمت نفت منجر به انحراف مثبت سرمایهگذاری، موجودی سرمایه و تولید کل از وضعیت تعادلیشان میگردد. تعدیل اثر این شوک بر تولید با گذشت تنها دو دوره کاملاً تخلیه میگردد ولی بازگشت متغیرهای سرمایهگذاری و موجودی سرمایه به سطح ایستای بلندمدت بیش از پانزده دوره زمانی به طول میانجامد و از آن پس این متغیرها به سمت وضعیت تعادلی خود همگرا میشوند؛ و در نهایت نرخ حقیقی ارز نیز به دنبال بروز شوک مثبت نفتی کاهش پیدا میکند. این امر نشان دهنده افزایش قدرت خرید یک واحد پول داخلی در مقابل یک واحد پول خارجی است.
در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل شوکهای مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی در قالب توابع ضربه-واکنش (۶-۷) و (۶-۸) پرداخته شده است. در نمودارهای (۶-۷) توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی ارائه شده است.
نمودار ۶- ۷٫ توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی

منبع: محاسبات تحقیق
هم چنان که ملاحظه میگردد، توابع ضربه-واکنش بدست آمده از برآورد مدل برای دادههای واقعی از اقتصاد ایران نشان میدهد که بروز یک شوک مثبت مارک آپ قیمت کالاهای داخلی سبب انحراف مثبت قیمتها از وضعیت تعادلی میگردد و تورم ایجاد میکند. این اثر طی کمتر از پنج دوره به طور کامل تعدیل میگردد. مصرف داخلی به شوک مارک آپ داخلی واکنش منفی از خود نشان میدهد که به سبب کاهش قدرت خرید عاملان فردی به دنبال بروز تورم ناشی از شوک مارک آپ است. هزینه نهایی دارای ارتباط معکوس با شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی است، به نحوی که یک شوک مثبت مارک آپ قیمت کالاهای داخلی سبب ایجاد انحراف منفی هزینه نهایی از روند ایستای بلندمدتش میشود ولی تعدیل این اثر سریع شکل گرفته و از آن پس هزینه نهایی به وضعیت پایدارش باز میگردد. سرمایهگذاری، سرمایه و تولید تأثیر مثبت از شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی میپذیرند و تعدیل اثر این شوک بر این سه متغیر کوتاهمدت است. در واقع شوک مثبت مارک آپ تولید کنندگان را به انجام سرمایهگذاری بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر ترغیب مینماید. همچنین سرمایهگذاری بیشتر سبب افزایش سطح موجودی سرمایه میگردد. از سوی دیگر، بر پایه مطالعات مارک آپ برابر با معکوس سهم نیروی کار از تولید است و لذا بروز یک شوک مثبت مارک آپ به معنای کاهش سهم نیروی کار از تولید و در مقابل افزایش سهم سرمایه از تولید میگردد که این مسئله نیز نتیجه حاصل شده را توجیه می نماید. از طرفی دیگر با بروز یک شوک قیمت مارک آپ قیمت کالاهای داخلی، واردات و صادرات از روند تعادلی خود انحراف مثبت پیدا میکنند و اثر آن با گذشت حدود پنج دوره زمانی تخلیه میگردد. در واقع، با بروز شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی، قدرت خرید مصرفکنندگان داخلی کاهش مییابد و تولیدکنندگان در جستجوی بازار فروش محصولات خود هستند و نتیجه این رخداد افزایش صادرات است. همچنین واردات کالاهای ارزان خارجی نیز جهت تامین نیاز داخلی در نتیجه شوک مارک آپ داخلی افزایش پیدا می نماید.
مجموعه توابع ضربه-واکنش ارائه شده در نمودار (۶-۸)، واکنش متغیرهای عمده کلان را به شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی به نمایش میگذارد.
بر پایه این نمودارها، شوک مثبت مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی، سبب ایجاد انحراف منفی در هزینه نهایی تولید این کالاها میگردد که بر اساس ارتباط تئوریک منفی بین مارک آپ و هزینه نهایی کاملاً مورد انتظار است. از طرفی با بروز شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی، سرمایهگذاری، تولید، واردات و صادرات از وضعیت تعادلی خود انحراف منفی پیدا نموده و با گذشت کمتر از پنج دوره به وضعیت تعادلی خود بر میگردند. مصرف به شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی واکنش مثبت نشان میدهد و با گذشت چهار دوره اثر این شوک را کاملاً تخلیه مینماید.
نمودار ۶- ۸٫ توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.