مقاله – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت …

فرض میشود که  فقط در بلندمدت مساوی با صفر است. افزایش در  باعث مازاد عرضه کوتاهمدت پول خواهد شد که به کندی در حساب تراز پرداختها از بین خواهد رفت. همچنین به خاطر قانون والراس، مازاد عرضه پول در مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله و کالاهای قابل مبادله منعکس میشود. در معادله (۳-۱) با وارد کردن مازاد عرضه پول، مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله در کوتاهمدت به صورت زیر تعدیل میشود:
“”(۳-۱)
در نمودار (۳-۱) افزایش در  باعث حرکت به سمت پایین منحنی NN خواهد شد. مدل به وسیله تصریح تراز تجاری و معادلات عرضه پول کامل میشود. تراز تجاری به صورت زیر تعریف میشود:
(۳-۴)
که  مازاد تقاضا برای کالاهای قابل مبادله را بیان میکند و  مقدار صادرات نفتی میباشد. همچنین فرض میشود که  یعنی اینکه افزایش در قیمت نفت باعث بهبود در تراز تجاری میشود[۱۹۱].
در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت، مقدار پول در بلندمدت درونزا خواهد بود؛ بنابراین در کوتاهمدت احتمال اینکه مقدار حقیقی پول از مقدار تقاضا شده پول متفاوت باشد، وجود دارد. در این بخش فرض میشود که افزایش قیمت نفت در کوتاهمدت سبب مازاد عرضه پول میشود.
دلیل آن همان طوری که هاربرگر (۱۹۸۳) بحث کرده است به این صورت میباشد که افزایش در  منجر به مازاد تراز تجاری خواهد شد (معادله ۳-۴) و به صورت مثبتی بر عرضه پول اثر خواهد داشت[۱۹۲].
با فرض بر اینکه افزایش در  بزرگ‌تر از افزایش در  است که خود از اثرات قیمت و درآمد نتیجه میشود، لذا مازاد عرضه پول وجود خواهد داشت که به کندی به واسطه حساب تجاری حذف خواهد شد. همچنین اگر فرض شود که حساب سرمایه باز است، مازاد عرضه پول خیلی سریع از بین خواهد رفت.
تحت این فروض، اثرات کوتاهمدت افزایش برونزا در قیمت نفت در نمودار (۳-۳) نشان داده شده است. افزایش برونزا در قیمت نفت به صورت همزمان منجر به حرکت به سمت پایین منحنی  به  (به عنوان نتیجه مازاد عرضه پول) و چرخش خط  به  میشود. منحنی  به سمت پایین حرکت خواهد کرد، از آنجائیکه اگر در قیمتهای نسبی قبلی یک مازاد عرضه پول وجود داشته باشد، برای کالاهای غیرقابل مبادله یک مازاد تقاضا نیز وجود خواهد داشت. تعادل کوتاهمدت جدید در  بدست میآید. تعادل نهایی همانند قبل در  بدست میآید. پویاییها به وسیله حرکت منحنی  به سمت راست منحنی  مشخص شده است. سرعت این تعدیل وابسته به این است که با چه سرعتی مازاد عرضه پول از بین میرود.
در این مورد قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به زیر مقدار تعادل نهایی خود میرسد. این بدان معنا میباشد که فقدان رقابتپذیری در بخش کالاهای قابل مبادله (که به وسیله کاهش  اندازهگیری میشود) در کوتاهمدت نسبت به بلندمدت بزرگ‌تر است.
نمودار ‏۳‑۳٫ اثرات کوتاهمدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول میشود
 
N
A
 
N
O
 
C
 
S
 
در قسمت آخر این بخش مازاد تقاضا برای پول در نتیجه افزایش  بررسی شده است. از معادله “(۳-۳) ممکن است که  شود. تحت این شرایط، افزایش  باعث تغییر همزمان منحنی  به سمت راست و چرخش به سمت پایین خط  خواهد شد. این موقعیت به وسیله نمودار (۳-۴) نشان داده شده است. در این مورد، موقعیت تعادلی کوتاهمدت در  بدست میآید که  کاهش کوتاهی به مقدار تعادل نهاییاش یعنی  خواهد داشت.
نمودار ‏۳‑۴٫ اثرات کوتاهمدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد تقاضای پول میشود
 
N
A
 
N
O
 
C
 
R
 
 
۳-۴-۱-۳- بررسی رفتار 
به منظور بررسی تأثیر افزایش قیمت نفت بر رقابتپذیری بخش قابل مبادله سنتی، تحلیل پیش رو بر رفتار  تمرکز میکند؛ بنابراین در یک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت، قیمت اسمی قابل مبادله سنتی ( ) داده شده است و تعدیل قیمتهای نسبی از طریق تغییرات در قیمت اسمی کالاهای غیرقابل مبادله بدست میآید ( ).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.