منابع مقالات علمی : جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده …

که
(۳-۱۵)
و نرخ تورم انتظاری
(۳-۱۶)
عرضه:
(۳-۱۷)
که
(۳-۱۸)
بخش دولت:
(۳-۱۹)
که
 
شرط تعادل بخش غیرقابل مبادله:
(۳-۲۰)
در معادله (۳-۵) و (۳-۷)،  نرخ دستمزد اسمی است. معادلات (۳-۱۱) و (۳-۱۲) تقاضا برای نیروی کار میباشد. معادله (۳-۱۳) شرط تسویه بازار در بخش نیروی کار است که در آن نیروی کار بخش نفتی ثابت فرض شده است. در معادله (۳-۱۴)،  شاخص قیمتی مصرفکننده میباشد. در یک اقتصاد باز کوچک سهم  از سبد مصرفی خانوارها به کالاهای غیرقابل مبادله اختصاص دارد و باقیمانده  بر روی کالاهای قابل مبادله هزینه میشود. این نوع از فرمول شاخص قیمت فرض میکند که نفت در اقتصاد مصرف نشده است. این فرض در تحلیل پرش  مهم است.
نرخ تورم انتظاری شاخص قیمت مصرفکننده به وسیله معادله (۳-۱۶) داده شده است. معادله (۳-۱۷) عرضه پول را بیان میکند. معادله (۳-۱۸) نرخ افزایش ارز خارجی در اقتصاد را توصیف میکند. همانگونه که مشخص است نقطه بر روی متغیر دلالت بر مشتقات با توجه به زمان دارد. معادله (۳-۱۹) بودجه دولت است.
دولت  از درآمد نفتی خود را روی کالاهای قابل مبادله صرف میکند. همان‌گونه که در معادله (۳-۱۹) نشان داده شده است باقیمانده بر روی کالاهای غیرقابل مبادله صرف میشود. پارامتر  متغیر انتخاب دولت است. معادله قید بودجه دولت دلالت بر این دارد که  برابر با  میباشد. هیچ مالیاتی در مدل در نظر گرفته نشده است. معادله (۳-۲۰) شرط تسویه بازار در بخش غیرقابل مبادله را توصیف میکند. معادلات (۳-۵) تا (۳-۲۰) ویژگیهای اصلی مدل را بیان میکنند. به منظور سادهسازی تفاسیر، فرض میشود که نیروی کار تنها عامل تولید است. همچنین نیروی کار میتواند به صورت آزادانه بین بخشهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله حرکت کند و نیروی کار تخصیص یافته به بخش نفت در کوتاهمدت و بلندمدت ثابت است (معادله ۳-۱۳). معادله (۳-۱۰) تراز تجاری را نشان میدهد و با معادلات (۳-۱۸) و (۳-۱۷) آن را به بخش پولی (از طریق تغییرات در منابع بین‌المللی) مرتبط میکند (حساب سرمایه فرض میشود که بسته است). افزایش در قیمت نفت از طریق معادله (۳-۱۰) بر تراز تجاری اثر خواهد گذاشت. فرض میشود که در نتیجه افزایش  مازاد تراز تجاری به وجود میآید و از طریق معادلات (۳-۱۷) و (۳-۱۸) عرضه پول در کوتاهمدت افزایش پیدا خواهد کرد. عدم تعادل در بازار پول از طریق معادلات (۳-۶) و (۳-۸) تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۳-۴-۲-۲- معادلات تفاضلی
در این بخش مطابق با آاوکی (۱۹۸۰ و ۱۹۸۱)[۱۹۳] نتایج حاصل از افزایش برونزا در قیمت نفت مورد بررسی قرار میگیرد؛ لذا یک مسیر زمانی منبع در نظر گرفته شده است و فرض میشود که اقتصاد باز کوچک روی این مسیر در حال حرکت است. مسیر منبع میتواند مقادیر تعادلی بلندمدت (یا تعادل پویای اقتصاد در مورد اقتصادهای در حال رشد) یا هر مسیر زمانی برنامهریزی شدهی دیگری باشد به شرط آنکه مسیر زمانی برای متغیرهای برونزا (از قبیل  یا  ) و متغیرهای درونزا، معادلات (۳-۵) تا (۳-۲۰) را تأمین کند. با توجه به اینکه حرکات پیشبینی نشده  در مسیر زمانی منبع در نظر گرفته نشده است، مسیرهای زمانی متغیرهای درونزا از مسیرهای زمانی مربوطه منحرف خواهد شد[۱۹۴]. این انحرافات به وسیله معادلات تفاضلی در نظر گرفته خواهد شد. انتخابهای متفاوت از مسیرهای مرجع، ضرایب متغیر معادلات تفاضلی را تعدیل خواهد کرد.
در همه مسیرهای مرجع،  با توجه به قیمت آربیتراژ ثابت و برابر با  فرض میشود (نرخ ارز برابر با یک میباشد).
۳-۴-۲-۳- نماد
نماد  نشان دهنده انحراف متغیرها از متغیر مرجع میباشد یعنی  که در آن اندیس  دلالت بر متغیر مسیر مرجع دارد. متغیرهای کوچک دلالت بر انحرافات نسبی دارد یعنی  . همچنین ارتباط بین  و  به صورت زیر است:  . متغیرهای دیگر از قبیل  و  نیز به صورت مشابه تعریف میشوند یعنی:  و  .
از معادلات (۳-۱۷) و (۳-۱۸) داریم:
(۳-۲۱)
با توجه به  ، مخارج دولت در بخش غیرقابل مبادله به صورت زیر میباشد:
 
که  و  انحراف نسبی قیمت نفت میباشد. با توجه به اینکه  برابر با  میباشد لذا:
(۳-۲۲)
۳-۴-۲-۴- پویاییها و فرمهای خلاصه شدهی تفاضلی
انحراف قیمت کالاهای غیرقابل مبادله از مسیر مرجع برابر است[۱۹۵]:
(۳-۲۳)
که  کشش میباشند. (کششهای فوق در پیوست همین بخش تعریف شده است).
با استفاده از معادله (۳-۱۰)، انحراف تراز تجاری از مسیر مرجع برابر است با:
 
از معادلات (۱) و (۴) پیوست،  برابر با  میباشد (  در معادله (۶) پیوست محاسبه شده است و  برابر با  میباشد). با جایگزین کردن این معادلات داریم:
(۳-۲۴)
که در آن  میباشد (در فایل پیوست ضرایب فوق تعریف شده است).
با استفاده از معادلات (۳-۲۱) و (۳-۲۴) انحراف عرضه پول از مسیر مرجع به صورت زیر است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.