تحقیق دانشگاهی – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت …

۱-۶-۳- سوال تحقیق
آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری وجود دارد؟
۲-۶-۳-فرضیه اصلی
بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
۳-۶-۳-فرضیه‌های فرعی
شاخص همکاری سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص اعتماد سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص ارزش سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
۷-۳-ابزار گردآوری داده‌ها
برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات این تحقیق علاوه بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای هم چون کتب، مجلات، گزارش‌های علمی و پایان نامه‌ها از پرسش نامه به عنوان ابزاری جهت سنجش دیدگاه‌ جامعه محلی استفاده شده است. این تحقیق، شامل ۲ پرسش نامه می‌باشد. پرسش نامه اول به بررسی توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه می‌پردازد و پرسش نامه دوم سرمایه اجتماعی موجود بین جامعه محلی را اندازه گیری می‌کند. برای طراحی پرسش نامه‌های پژوهش از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است
۸-۳- تخصیص سوالات پرسش نامه
تخصیص سوالات پرسش نامه‌های این تحقیق که به صورت حضوری توزیع گردید به صورت جدول ۳-۳ می‌باشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

سوالات شاخص پرسش نامه
۱،۶،۱۳،۱۹ بعد فرهنگی توسعه پایدار گردشگری
۲،۴،۷ بعد زیست محیطی
۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۲۰ بعد اقتصادی
۵،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲ بعد اجتماعی