مقاله علمی با منبع : رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۱۹

۱،۵،۸،۱۰،۱۵،۱۷،۱۹

همکاری

سرمایه اجتماعی

۲،۴،۶،۷

شبکه

۳،۹،۱۳،۲۰

اعتماد

۱۱،۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۱

ارزش

جدول ۳ – ۳ : چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه‌های پژوهش
۹-۳-روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها
به منظوراطمینان از ابزار اندازه گیری و پیش از به کاربردن آن درمرحله اصلی جمع آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگرازطریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن استفاده از ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند (خاکی،۱۳۷۹). بنابراین برای آنکه بتوان به نتایج اندازه گیری اطمینان کرده و ادعا نمود که داده‌های حاصل از اندازه گیری قابل اطمینان هستند، ابزار اندازه گیری باید دارای دو خصوصیت اساسی باشد؛ روایی( اعتبار)[۹۷]و پایایی(دقت)[۹۸].
۱-۹-۳-روایی پرسش نامه
مقصود ازروایی پرسش نامه آن است که آیا ابزار اندازه گیری می‌تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ دراین راستا به منظور تضمین روایی پرسش نامه‌ها از چند روش استفاده شده است.
روایی محتوا[۹۹] : در صورتی ایجاد می شود که از سنجه های پوشش دهنده همه معانی و مفاهیم موجود در زمینه سؤال ها یا فرضیه های مورد بررسی استفاده شود و یا ارتباط منطقی بین معیار ها و سنجه های پرسشنامه با مفاهیم مورد بررسی در فرضیه ها و سؤالات تحقیق وجود داشته باشد ( جنکینز، ۲۰۰۱، ص ۱۵۰).
در این تحقیق برای تعیین روایی پرسشنامه اقدامات زیر به عمل آمد:
ترجمه و روان سازی ابعاد مؤثر بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری.
در جهت روان سازی سؤالات پرسشنامه، با توجه به اینکه پرسشنامه در تحقیقات پیشین توسط محققان حوزه گردشگری استفاده شده بود ، با استقاده از نظر خبرگان گردشگری تلاش در جهت بومی سازی اصطلاحات انجام گرفت و بدین طریق سؤالات پرسشنامه تعیین گردید.
۲-۹-۳- پایایی پرسش نامه
پایایی یک ابزار اندازه گیری، کمیتی است که معرف درجه ثبات نتایج حاصل از اندازه گیری‌های مکرر با روش تعریف شده است. به عبارت دیگر، مقصود آن است که اگر پرسش نامه در یک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار به گروه واحدی از افراد داده شود، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌شود که اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل پرسش نامه است.
۱-۲-۹-۳-ضریب آلفای کرونباخ
برآورد آلفای کرونباخ نشان می‌دهد که ارتباط درونی گویه‌ها پرسش نامه تا چه حدی می‌باشد. درواقع زمانی که گردآوری داده‌ها متکی به اجرای یک آزمون واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سوال‌ها صورت می‌گیرد.کلی ترین صورت تحلیل واریانس سوالات ازطریق تحلیل واریانس سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست می‌آید؛ به این صورت که واریانس هر مولفه و کو واریانس بین گویه‌ها محاسبه می‌شود. برای هر دو پرسش نامه آلفای کرونباخ گرفته شد که پایایی پرسش نامه‌ها ی این تحقیق هم برای شاخص‌های تحقیق و هم کل پرسش نامه در جدول ۴- ۳ و ۵- ۳ نشان داده شده است. با توجه به اینکه مقادیرمذکور، ازحداقل قابل قبول (۷/۰ ) بیشتر است، پایایی هر دو مورد تایید قرار می‌گیرد. نتایج درپیوست (ب) قابل مشاهده است.
جدول۴-۳ :آلفای کرونباخ برای شاخص‌های تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.