رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۲۲

RMR یا RMSR: معیار میانگین اختلاف داده‌ها و ماتریس کوواریانس – واریانس باز تولید شده است. این معیار هر چقدر کوچک‌تر (زیر ۰۵/۰ بسیار عالی و زیر ۱/۰ نامناسب است) برای تناسب مدل با داده‌ها بهتر است.
معیار دوم: معنی دار بودن آماری برآوردهای هر پارامتر برای مسیرهای مدل است. مقادیر t از تقسیم برآورد هر پارامتر بر خطای استاندارد مربوط به دست می‌آمده، اگر مقدار t در خارج از ۹۶/۱ باشد مناسب است؛ یعنی معناداری در سطح ۰۵/۰ مقایسه می‌شود.
سومین معیار: به مقدار موفقیت برآورد پارامتر مربوط می‌شود و معنی دار بودن علامت مثبت و یا منفی مربوط مورد توجه قرار می‌گیرد.
سایر معیارها: معیارهای فوق بهترین معیارها در تشخیص برازندگی مدل معادلات ساختاری است البته آزمون فوق به واقع شاخص Badness Of Fit و هر چه ارزش آنها کمتر شود نشان دهنده این است که مدل برازش بهتری دارد. اما در مقابل شاخص‌های مناسب ثانوی از قبیل GFI، NFI، AGFI که شاخص‌های Goodness Of Fit هستند. در این شاخص‌ها هر چقدر ارزش بالاتر باشد مدل تناسب بهتری دارد. این شاخص‌ها مانند در رگرسیون هستند ولی این شاخص‌ها جزو آزمون‌های آماری نیستند. دامنه تغییرات این شاخص‌ها بین صفر و یک می‌باشد و برای مقادیر بالاتر از ۹/۰، قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است(ابراهیمی ،۱۳۸۸).
۱۱-۳-جمع بندی فصل سوم
درمجموع درفصل سوم، نوع تحقیق از لحاظ هدف، روش و نوع داده‌ها و سپس روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روایی و پایایی مربوط به ابزار گردآوری داده‌ها مورد بررسی قرارگرفت، پس از آن محاسبات مربوط به تعیین حجم نمونه ارائه گردید. مطلب دیگری که دراین فصل مورد توجه قرار گرفت، روش‌های تحلیل داده‌های گردآوری شده است. خلاصه این روش‌ها شامل عنوان و موضوع مورد بررسی توسط آنها در جدول ۶- ۳ بیان شده است.
جدول۶- ۳: روش‌های آماری پژوهش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

عنوان روش آماری موضوع مورد بررسی
فرمول کوکران تعیین حجم نمونه در جامعه محدود
ضریب آلفای کرونباخ تعیین پایایی ابزار گردآوری داده
تحلیل عاملی تاییدی تعیین روایی
جدول توزیع فراوانی بررسی عوامل جمعیت شناختی
تحلیل عاملی تاییدی تعیین سهم و رتبه هر متغیر مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
مدل معادلات ساختاری بررسی روابط میان متغیرهای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری درقالب یک مدل کلان