رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۲۳

شاخص‌های نکویی برازش مدل

بررسی مدل نهایی تحقیق از نظر تبیین واریانس‌های عوامل تشکیل دهنده مدل

رگرسیون خطی

پاسخ به فرضیات فرعی تحقیق

آماره tدر LISREL

پاسخ به فرضیه اصلی تحقیق

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
۱-۴-مقدمه
پس از این که مساله تحقیق معین شد و پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص نمود و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نظر را برای آزمون فرضیه‌های تحقیق خود جمع آوری کرد باید با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها و… سازگاری داشته باشد، داده‌های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه وتحلیل نمود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور درک واقعیت‌ها و مفاهیم پژوهش صورت می‌گیرد. تحلیل به معنی طبقه بندی، تنظیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده‌ها در راستای یافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش و فرضیات تحقیق است. هدف از تحلیل، تقلیل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است، به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله پژوهش را مورد مطالعه قرارداد. دراین فصل ، به منظور شناخت دقیق نمونه آماری، ابتدا متغیرهای جمعیت شناختی جامعه می‌شود. سپس با استفاده از آزمون‌های آماری به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد. تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این تحقیق به وسیله نرم افزارهایEXCEL2007 ، SPSS19و LISREL8.8 انجام می‌شود.
۲-۴-آمارتوصیفی
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گرد آوری می‌شود، ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روشهای آمار توصیفی به همین منظور بکار برده می‌شوند. در این بخش به تشریح آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه درجامعه آماری می‌پردازیم. این نمونه شامل ۱۷۰ نفر از ساکنین روستای ابیانه می‌باشد.
۱-۲-۴-تحلیل وضعیت جامعه پاسخ گویان تحقیق
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می‌رود. دراین قسمت محقق داده‌های جمعیت شناختی را با استفاده از ابزارهایی مانند جدول فراوانی و نمودار بررسی نموده است که نتایج حاصله به صورت زیر می‌باشد:
۱-۱-۲-۴-جنسیت
همانطورکه در جدول و نمودار۱ – ۴ مشاهده می‌شود ۴/۴۲ درصد پاسخ دهندگان زن و۶/۵۷ درصد مرد می‌باشند.
جدول ۱- ۴: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
زن ۷۲