پژوهش دانشگاهی – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۳۱

۱۶۶

۶/۹۷

نمودار۷- ۴: نمودار دایره ای مربوط به نوع فعالیت در بخش گردشگری
۳-۴- آمار استنباطی
آمار استنباطی به مجموعه روش هایی گفته می‌شود که با استفاده از داده‌های حاصل از نمونه، ویژگی‌ها و خصوصیات گروه بزرگ یا جامعه را استنباط می‌کنیم. غالبأ هدف اصلی پژوهشگر کسب اطلاع درباره گروههای کوچک نیست بلکه او علاقه مند است که از طریق یافته‌های (گروه کوچک) اطلاعات لازم درباره جامعه ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب کرده است کسب کند. هدف پژوهشگر تعمیم اصول و یافته‌های حاصل از مشاهدات خود در نمونه انتخابی به جامعه اصلی است و پژوهشگر بر مبنای ارزش‌های حاصله از نمونه به آزمون فرضیه متوسل می‌شود و به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از تحلیل‌ها و تکنیک‌های گوناگون استفاده می‌کند. دراین پژوهش ابتد فرضیات فرعی تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرارمی‌گیرند و با استفاده از ضریب همبستگی خروجی از این آزمون به رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش می‌پردازیم و در مرحله بعد برای بررسی مناسب بودن شاخص‌ها در بیان هرمتغیر از تحلیل عاملی تاییدی استفاده می‌شود و سهم و رتبه هر شاخص سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار تعیین می‌شود. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری، روابط میان متغیرهای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار درقالب یک مدل کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد و درنهایت مدل مفهومی تحقیق توسط شاخص‌های نکویی، برازش می‌شود.
۱-۳-۴-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده‌ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون‌ها استفاده شود. با توجه به اینکه حجم نمونه برابر با ۱۷۰ نفر می باشد، طبق قضیه حد مرکزی می توان گفت که داده ها نرمال هستند.
۲-۳-۴-آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده
دراین بخش به کمک تحلیل رگرسیون ساده به بررسی فرضیه‌های فرعی پژوهش می‌پردازیم. در این آزمون مقدار R Square نشان دهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل می‌باشد. و R، ضریب همبستگی می‌باشدکه همیشه بین ۰ و ۱ می‌باشد. درقسمت ANOVA اگر sig کمتر از ۰۵/۰ باشد، فرض صفر رد می‌شودو معادله رگرسیون خطی می‌باشد. جداول نتایج آزمون رگرسیون خطی در قسمت پیوست (ج) قابل مشاهده است.
۱-۲-۳-۴-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول
شاخص همکاری سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد
شاخص همکاری سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
همان طور که درجدول۱۲- ۴ مشاهده می‌شود، مقدار (sig) ANOVA کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، بنابراین فرضیه  رد می‌شود که نشان دهنده رابطه خطی بین همکاری و توسعه پایدار می‌باشد. مقدار R Square برابر با ۶۰۵/۰ می‌باشد که بیانگر این مطلب است که ۵/۶۰درصد از تغییرات توسعه پایدار، تحت تاثیر همکاری می‌باشد.
جدول۸-۴ : نتایج آزمون رگرسیون بین همکاری و توسعه پایدار گردشگری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

متغیر مستقل متغیر وابسته R square Sig R نتیجه
همکاری توسعه پایدار ۶۰۵/۰ ۰۰۰/۰ ۷۷۸/۰ تأیید