مقاله – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت …

۲-۲-۳-۴-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم
شاخص شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد
شاخص شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد
همان طور که درجدول ۱۳- ۴ مشاهده می‌شود، مقدار (sig) ANOVA کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد باشد، بنابراین فرضیه  رد می‌شود که نشان دهنده رابطه خطی بین شبکه و توسعه پایدار در روستای ابیانه می‌باشد. مقدار R Square برابر با ۵۳۴/۰ می‌باشدکه بیانگر این مطلب است که ۴/۵۳ درصد از تغییرات توسعه پایدار در روستای ابیانه، تحت تاثیر شبکه های اجتماعی می‌باشد.
جدول۹- ۴ : نتایج آزمون رگرسیون بین شبکه و توسعه پایدار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

متغیر مستقل متغیر وابسته R square Sig R نتیجه
شبکه توسعه پایدار ۵۳۴/۰ ۰۰۰/۰ ۷۳۱/۰ تایید

۳-۲-۳-۴-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم
شاخص اعتماد سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد
شاخص اعتماد سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد
همان طور که درجدول۱۴- ۴ مشاهده می‌شود، مقدار (sig) ANOVA کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، بنابراین فرضیه  رد می‌شود که نشان دهنده رابطه خطی بین اعتماد و سرمایه اجتماعی می‌باشد. مقدار R Square برابر با۳۷۶/۰ می‌باشدکه بیانگر این مطلب است که ۶/۳۷ درصد از تغییرات توسعه پایدار، تحت تاثیر اعتماد می‌باشد.
جدول۱۰- ۴ : نتایج آزمون رگرسیون بین اعتماد و توسعه پایدار گردشگری

متغیر مستقل متغیر وابسته