سامانه پژوهشی – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۳۵

۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌ها و شاخص‌های پژوهش
قبل از تدوین مدل نهایی پژوهش باید از صحت مدل‌های اندازه گیری متغیرهای مکنون پژوهش اطمینان حاصل شود که این کار توسط تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول صورت می‌پذیرد. تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی سازگاری بیرونی سنجه‌های مقیاس و یا عوامل را می‌سنجد. نتیجه تحلیل عاملی تاییدی نشان می‌دهد که هریک از سنجه‌ها از چه درجه اهمیتی روی مولفه‌های اصلی بر خوردارند و حتی نشان می‌دهد هریک از مولفه‌ها از چه درجه اهمیتی روی سازه‌های مرتبه دوم بر خورداراست. همیشه چهار شاخص مجذور کای، درجه آزادی، سطح معناداری و جذر برآورد واریانس خطای تقریب درزیر شکل های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داده می‌شود. این شاخص‌ها شاخص‌های اصلی برازش مدل می‌باشد. اگر نسبت مجذور کای به درجه آزادی کوچک تر از ۴ و سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ و مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب [۱۰۵]کمتر از ۱/۰ باشد نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است
براین اساس به منظور بررسی تایید شاخص‌های تشکیل دهنده متغیرهای اصلی و گویه‌های تشکیل دهنده آنها در مدل به تحلیل عاملی تاییدی می‌پردازیم.
۱-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های تشکیل دهنده همکاری
همانطور که درشکل۱-۴ مشخص شده است تمامی بارهای عاملی برای گویه‌های همکاری بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این گویه‌ها را برای همکاری درنظر گرفت و هیچ گویه ای حذف نخواهد شد. و شکل ۲- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از گویه‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشد که می‌توان گفت این گویه‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادارمی‌باشند. سطح معناداری ۹۹/۰و مقدار جذر برآوردواریانس خطای تقریب ۰۴۳/۰ می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۱- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه‌های همکاری
شکل۲- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های همکاری
۲-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های تشکیل دهنده شبکه
همانطور که درشکل۳-۴ مشخص شده است تمامی بارهای عاملی برای گویه‌های شبکه بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این گویه‌ها را برای شبکه درنظر گرفت و هیچ گویه ای حذف نخواهد شد. و شکل ۴- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از گویه‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشدکه می‌توان گفت این گویه‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. سطح معناداری ۱۷/۰ و مقدار جذر برآوردواریانس خطای تقریب ۰۶۵/۰ می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۳- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای گویه‌های شبکه
شکل۴- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های شبکه
۳-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های تشکیل دهنده اعتماد
همانطور که درشکل۵-۴ مشخص شده است تمامی بارهای عاملی برای گویه‌های اعتماد بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این گویه‌ها را برای اعتماد درنظر گرفت و هیچ گویه ای حذف نخواهد شد. و شکل ۶- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از گویه‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشدکه می‌توان گفت این گویه‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. سطح معناداری ۱۷/۰و مقدار جذر برآوردواریانس خطای تقریب ۰۸۴/۰ می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۵- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه‌های اعتماد
شکل۶- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های اعتماد
۴-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های تشکیل دهنده ارزش
همانطور که درشکل۷-۴ مشخص شده است بارهای عاملی گویه های SC12، SC14 و SC16 ، کمتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین این گویه‌ها را نمی توان برای ارزش درنظر گرفت و سه گویه باقی مانده به عنوان گویه های ارزش در نظر گرفته می شوند. شکل ۸- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای گویه‌های ۱۱، ۱۳ و۲۱ خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشدکه می‌توان گفت به جز این سه گویه سایر گویه‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. سطح معناداری ۲۸/۰ و مقدار جذر برآوردواریانس خطای تقریب ۰۳۶/۰ می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۷- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه‌های ارزش
شکل۸- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های ارزش
۵-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های تشکیل دهنده بعد فرهنگی
همانطور که درشکل۹-۴ مشخص شده است تمامی بارهای عاملی برای گویه‌های بعد فرهنگی بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این گویه‌ها را برای بعد فرهنگی درنظر گرفت و هیچ گویه ای حذف نخواهد شد. و شکل ۱۰- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از گویه‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشدکه می‌توان گفت این گویه‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. سطح معناداری ۱۱/۰ و مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب ۰۹۴/۰ می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۹- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه‌های بعد فرهنگی
شکل۱۰- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های بعد فرهنگی
۶-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های بعد زیست محیطی
همانطور که درشکل۱۱-۴ مشخص شده است تمامی بارهای عاملی برای گویه‌های بعد زیست محیطی بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این گویه‌ها را برای بعد زیست محیطی درنظر گرفت و هیچ گویه ای حذف نخواهد شد. و شکل ۱۲- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از گویه‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشد که می‌توان گفت این گویه‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. سطح معناداری ۱ و مقدار جذر برآوردواریانس خطای تقریب ۰ می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۱۱- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه‌های بعد زیست محیطی
شکل۱۲- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های بعد زیست محیطی
۷-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های تشکیل دهنده بعد اقتصادی
همانطور که درشکل۱۳-۴ مشخص شده است بار عاملی برای گویه‌ی D20 کمتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین نمی‌توان این گویه‌ را برای بعد اقتصادی درنظر گرفت . شکل ۲- ۱۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از گویه‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشدکه می‌توان گفت این گویه‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. سطح معناداری ۰۹/۰ و مقدار جذر برآوردواریانس خطای تقریب ۰۶۰/۰ می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۱۳- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای گویه‌های بعد اقتصادی
شکل۱۴- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های بعد اقتصادی
۸-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی گویه‌های تشکیل دهنده بعد اجتماعی
همانطورکه درشکل۱۵-۴ مشخص شده است تمامی بارهای عاملی برای گویه‌های بعد اجتماعی بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این گویه‌ها را برای بعد اجتماعی درنظر گرفت و هیچ گویه ای حذف نخواهد شد. و شکل۱۶- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از گویه‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشد که می‌توان گفت این گویه‌ها با ۹۹ درصد اطمینان معنادار می‌باشند. سطح معناداری ۱۱/۰و مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب ۱۳۸/۰ می‌باشد که نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است