رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۳۶

شکل۱۵- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای گویه‌های تشکیل دهنده بعد اجتماعی
شکل۱۶- ۴ : مدل درحالت معناداری برای گویه‌های تشکیل دهنده بعد اجتماعی
۹-۴-۳-۴-تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی
همانطور که درشکل۱۷-۴ مشخص شده است تمامی بارهای عاملی برای متغیر سرمایه اجتماعی بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این شاخص‌ها را برای سرمایه اجتماعی درنظر گرفت و هیچ شاخصی حذف نخواهد شد. و شکل ۱۸- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از شاخص‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشد که می‌توان گفت این شاخص‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. شاخص نسبت مجذور کای به درجه آزادی ۱۹۲/۰و سطح معناداری ۷۳/۰ و مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب صفر می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.
شکل۱۷- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای شاخص‌های سرمایه اجتماعی
شکل۱۸- ۴ : مدل درحالت معناداری برای شاخص‌های سرمایه اجتماعی
۱۰-۴-۳-۴- تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های تشکیل دهنده توسعه پایدار
تمامی بارهای عاملی درشکل۱۹- ۴ برای متغیر توسعه پایدار بالاتر از ۳/۰ می‌باشد بنابراین می‌توان این شاخص‌ها را برای توسعه پایدار درنظر گرفت و هیچ شاخصی حذف نخواهد شد. و شکل ۲۰- ۴ مدل درحالت معناداری نشان می‌دهد که مقدار T برای هرکدام از شاخص‌ها خارج از بازه (۵۸/۲ و ۵۸/۲-) می‌باشدکه می‌توان گفت این شاخص‌ها با ۹۹درصد اطمینان معنادار می‌باشند. چهار شاخص مندرج در زیر شکل، شاخص نسبت مجذور کای به درجه آزادی ۱۱/۰ وسطح معناداری ۵۶/۰و مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب صفر می‌باشدکه نشان دهنده برازش مدل با داده‌های گردآوری شده است.

شکل۱۹- ۴ : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای شاخص‌های توسعه پایدار
شکل۲۰- ۴ : مدل درحالت معناداری برای شاخص‌های توسعه پایدار
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.