سامانه پژوهشی – رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- …

برای ارایه نتایج پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی شرح ذیل استفاده شد:
برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل؛ شاخص های پراکندگی و گرایش مرکزی و برای تحلیل داده ها، با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه های پژوهش از آزمون آمار پارامتریک همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار SPSS[137] تجزیه و تحلیل شد. لازم به توضیح است که در بخش آمار توصیفی و به منظور ارائه اطلاعات مورد نظر، از شاخص هایی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی، نمودارهای هیستوگرام، ستونی و دایره ای (متناسب با مقیاس داده ها) استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه و از آزمون رگرسیون چندمتغیره نیز برای تعیین شدت رابطه استفاده شد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها
و یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا ویژگی های جمعیت شناسی نمونه های مورد مطالعه مانند سن دانش آموز، پایه تحصیلی دانش آموز، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر، شغل مادر، تعداد فرزندان و میزان درآمد خانواده در قالب جدول و نمودار توصیف شده است. سپس فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون آماری پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۴-۲- تجزیه توصیفی داده ها

پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج داده ها و ورود آنها به نرم افزار SPSS نسخه ۱۶، ابتدا شاخص های توصیفی این داده ها برآورد گردید. نتایج در جدول های ۴-۱ الی ۴-۹ گزارش شده است. لازم به توضیح است که در این پژوهش تعداد نمونه ها ۲۳۴ نفر بودند ولی از آنجایی که پرسشنامه های تعداد ۵ نفر از آزمودنی ها ناخوانا و مخدوش بود بنابراین این تعداد از پرسشنامه ها کنار گذاشته شد و در نهایت تعداد ۲۲۹ پرسشنامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.
جدول ۴-۱٫ شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق
شاخص های
آماری
سبک های فرزندپروری هوش هیجانی پرخاشگری
میانگین ۲۰/۶۲ ۱۰/۷۳ ۵۹/۶۲
انحراف استاندارد ۱۷/۳ ۴۰/۴ ۴۷/۳

بررسی نتایج اطلاعات جدول ۴-۱ که مربوط به متغیرهای تحقیق است نشان می دهد که؛ متغیر پیش بین سبک های فرزندپروری دارای میانگین ۲۰/۶۲ و انحراف استاندارد ۱۷/۳، متغیر ملاک هوش هیجانی دارای میانگین ۱۰/۷۳ و انحراف استاندارد ۴۰/۴ و متغیر ملاک پرخاشگری نیز دارای میانگین ۵۹/۶۲ و انحراف استاندارد ۴۷/۳ می باشد.
جدول ۴-۲٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن

شاخص های آماری
سن