رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- قسمت …

جدول ۴-۳٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی ۹۰
جدول ۴-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران ۹۱
جدول ۴-۵٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت مادران ۹۲
جدول ۴-۶٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران ۹۳
جدول ۴-۷٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران ۹۴
جدول ۴-۸٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعداد فرزندان ۹۵
جدول ۴-۹٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد خانواده ۹۶
جدول ۴-۱۰٫ نتایج حاصل از آزمون ام. باکس ۹۷
جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون لاندای ویلکز ۹۷
جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس ها ۹۸
جدول ۴-۱۳٫ نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها ۹۸
جدول ۴-۱۴٫ محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی اول ۹۹
جدول ۴-۱۵٫ خلاصه مدل رگرسیون به روش همزمان بر حسب ضریب همبستگی و ضریب تعیین ۹۹
جدول ۴-۱۶٫ نتایج تحلیل واریانس ۱۰۰
جدول ۴-۱۷٫ نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک ۱۰۰
جدول ۴-۱۸٫ محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی دوم ۱۰۱
جدول ۴-۱۹٫ خلاصه مدل رگرسیون به روش همزمان بر حسب ضریب همبستگی و ضریب تعیین ۱۰۱
جدول ۴-۲۰٫ نتایج تحلیل واریانس ۱۰۲
جدول ۴-۲۱٫ نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک ۱۰۲
فهرست نمودارها / اشکال
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن ۸۹
نمودار ۴-۲٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی ۹۰
نمودار ۴-۳٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران ۹۱
نمودار ۴-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی مادران ۹۲
نمودار ۴-۵٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران ۹۳
نمودار ۴-۶٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران ۹۴
نمودار ۴-۷٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعداد فرزندان ۹۵
نمودار ۴-۸٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد خانواده ۹۶

چکیده فارسی

هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن ۵۸۲ نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بود که تعداد ۲۳۴ نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری والدین، هوش هیجانی و پرخاشگری پاسخ دادند. داده های حاصل به روش تحلیل پیرسون و رگرسیون چند متغیره با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۱/۰ بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. همچنین با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۱/۰ بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد و با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۱/۰ بین سبک فرزندپروری والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.
واژه گان کلیدی: سبک فرزندپروری والدین، هوش هیجانی، پرخاشگری

فصل اول: کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در متون اسلامی سبک های فرزندپروری[۱] فعالیتی پیچیده شامل رفتارها، آموزشها، تعامل ها و روش هایی است که جدا و در تعامل با یکدیگر بر رشد معنوی، عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. از دیدگاه اسلام، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است تا آنجا که یکی از حقوق فرزندان به شمار آمده است. امام صادق (ع) سه حق را بر پدر لازم می دانند که یکی جدیت در تربیت اوست. ایشان می فرمایند: فرزند بر پدر سه حق دارد؛ انتخاب همسر مناسب برای او، نام نیک نهادن بر او و جدیت در تربیت فرزند (بیرامی، بهادری و خسروشاهی، ۱۳۸۹).
از نظر تاریخی مدارس همواره بر آموزش تحصیلی کودکان، تقویت مهارت های آنها در خواندن، نوشتن و حساب کردن متمرکز بوده اند، اما امروزه متخصصان آموزش و پرورش دریافته اند که چالش های عصر جدید و خواست های کنونی جامعه، نیازمند مهارت های افزوده ای در حیطه آگاهی هیجانی، تصمیم گیری، تعارض اجتماعی و حل تعارض اند (نیکوگفتار، ۱۳۸۸). بارها اصطلاح پرخاشگری[۲] را شنیده ایم، اما هنگامی که می خواهیم آن را تحلیل یا تعریف کنیم کاری بسیار مشکل است و این اصطلاح مبهم به نظر می رسد، کشتارهای دسته جمعی، قتل های انفرادی، تجاوز، تبعیض، محروم کردن از حقوق اولیه، همه گویای چهره زشت و خشن انسان نسبت به همنوعان خود است (کریمی، ۱۳۸۵). نتایج پژوهش ها نشان داده است که پرخاشگری از شاخص های مهم پاره ای از اختلالات روانی مانند اختلال سلوک و اختلال شخصیت ضداجتماعی به شمار می آید. همچنین رفتار پرخاشگرانه با بیماری های جسمانی مانند بیماری قلب و عروق و سردرد تنشی نیز در ارتباط است. علاوه بر این، پژوهش های دیگر نشان می دهد که افراد پرخاشگر نسبت به سایرین از نظر شیوه تفکر متفاوت هستند، آنها راهبردهای مثبت کمتری نسبت به افراد دیگر ارائه می دهند، بیشتر اطمینان دارند که راهبرد پرخاشگرانه سازگارانه تر است و این طور قضاوت می کنند که راهبردهای پرخاشگرانه کمتر باعث آسیب می شود (عارفی و رضویه، ۱۳۸۸).
پرخاشگری یکی از مسائل مهم در دوران دانش آموزی است و به عنوان یک مشکل شدید و رو به افزایش در میان نوجوانان و جوانان شناخته شده است. در حال حاضر پرخاشگری یک مسأله اجتماعی و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی[۳] به حساب می آید. مشاهده جهان اطراف نشان می دهد که این مشکل رفتاری در بین همه انواع جانداران، طبقات اجتماعی- اقتصادی و مراحل مختلف سنی دیده می شود. مسائل مرتبط با خشم مانند رفتارهای مقابله ای، خصومت و پرخاشگری از علل اصلی مراجعه نوجوانان و جوانان به مراکز مشاوره و روان درمانی است (سوخودولسکی و همکاران[۴]، ۲۰۰۸). عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینکه باعث ایجاد مشکلات بین فردی و جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران می شود، ممکن است درون ریزی [۵]شود و باعث انواع مشکلات جسمی-روانی مثل زخم معده، سردردهای میگرنی و افسردگی گردد (نیکولسون[۶]، ۲۰۱۳).
اگر چه انسان در حوزه های مختلف با مسائل متنوعی رو به رو است با این حال می توان اصولی کلی را در نظر گرفت که تقریباً در هر نوع مسائلی کاربرد دارد و شامل مجموعه پیچیده ای از مؤلفه های شناختی، رفتاری و نگرشی و فرایندهای چندمرحله ای است. هوش هیجانی[۷] نوعی پردازش اطلاعات هیجانی است که شامل ارزیابی صحیح، بیان مناسب و تنظیم سازگارانه هیجان می شود. همچنین هوش هیجانی به طور گسترده ای به عنوان ظرفیت درک و کنترل هیجانات خود و دیگران تعریف می شود.
نظریه هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل مؤثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی را فراهم می کند. با توجه به اینکه پرخاشگری نوعی، هیجان محسوب می شود و یکی از مؤلفه های هوش هیجانی مدیریت هیجانات است به نظر می رسد با استفاده از آموزش هوش هیجانی و بکارگیری سبک های فرزندپروری، بتوان پرخاشگری را در افراد مهار کرد. ارتباط هوش هیجانی با عملکرد بهتر و موفق تر در محیط های تحت تنیدگی و همراه با فشار روانی اجتماعی نشان داده شده است. این پژوهش هم بدنبال مطالعه سبک فرزندپروری والدین و هوش هیجانی با پرخاشگری در بین نوجوانان دختر است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۲- بیان مسأله