تحقیق – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

مجموع ترازنامه حجم معاملات تعداد کارکنان نوع سازمان
≤ € ۴۳million ≤ € ۵۰million <250 متوسط
≤ € ۱۰million ≤ € ۱۰million < 50 کوچک
≤ € ۲million ≤ € ۲million < 10 خرد

تعاریف و تقسیم بندی [۱۰]SMEs در جهان روند فزآینده داشته و در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، SMEs بعنوان موتور اقتصادی قلمداد و منشأ اصلی مهارتهای کارآفرینانه، نوآوری و اشتغال محسوب می شوند.
توجه به بهبود محیط تجاری برای SMEs و پیشبرد و تعالی کارآفرینی وتداوم سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و رشد فزآینده شرکت های میکرو در سراسر جهان، بویژه در اروپا منجر به تغییراتی در تعاریف موجود شده و واژه هایی نظیر صندوق منطقه ای[۱۱]، شرکت های سرمایه ای[۱۲] ، حامیان تجاری[۱۳] به فرهنگ اقتصاد اضافه شده اند. شاخصها و تعاریف SMEs در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است از جمله، شاخصها در تعریف نوین کمیسیون اروپا ( سال ۲۰۰۵) در جدول ۲-۷ داده شده است.
در کشور ما تعریف واحدی از SMEs وجود نداشته و حتی بین تعریف بانک مرکزی و وزارت صنایع اختلاف وجود دارد. علیرغم تفاوت در تعاریفSMEs ، نقش آنها در رشد اقتصاد مناطق مختلف جهان انکار ناپذیر بوده و اینگونه موسسات، نقش اساسی و کلیدی در ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود کیفیت منابع انسانی ، فراهم نمودن محیط کارآفرینی، تسریع در خلاقیت و گشایش فرصتهای تجاری نوین دارند.
۲-۲۳-۱- تعریف بنگاههای کوچک و متوسط در تایوان
در قوانین کشور تایوان از چند معیار برای تعریف و شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده می شود. این معیارها عبارتند از: میزان سرمایه تعهد شده یک بنگاه، مجموع دارایی ها و حجم فروش.
براساس معیارهای بالا، در مورد بنگاههای تولیدی، چنانچه میزان سرمایه ثبت شده آنها کمتر از ۴۰ میلیون دلار تایوان و مجمــوع دارایی هایشان کمتر از ۱۲۰ میلیون دلارتایوان باشد. بنگاه کوچک و متوسط به حســــاب می آیند. ملاک تعریف بنگاههای کوچک و متوسط برای بنگاههای غیرتولیدی حجم فروش آنها می باشد. براساس این معیار، در بنگاههای تجاری، حمل و نقل و خدماتی چنانچه میزان فروش کمتر از ۴۰ میلیون دلار تایوان باشد، آن بنگاه یک بنگاه کوچک و متوسط محسوب خواهد شد.
۲-۲۳-۲- تعریف صنایع کوچک و متوسط در هندوستان
بنگاه های خیلی کوچک (میکرو) در هندوستــــــان به بنگاههایی گفته می شود که سرمایه گذاری آنها برای کارخانه و ماشین آلات (هزینه اصلی آنها بدون در نظر گرفتن زمین ، ساختمان و اقلامی که توسط وزارت صنایع هند مشخص شده است) از ۲۵ روپیه تجاوز نمی کند.
بنگاههای کوچک بنگاههایی هستند که سرمایه گذاری آنها برای کارخانه و ماشین آلات بین ۲۵ تا ۵ کرور می باشد.
بنگاههای متوسط بنگاههایی هستند که سرمایه گذاری آنها برای کارخانه و ماشین آلات بین ۵ کرور تا ۱۰ کرور میباشد .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است