شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات …

– تامین و حفظ نیروی انسانی از مشکلات همیشگی این بنگاه هاست زیرا بیشتر متخصصان تمایل به فعالیت در شرکت های بزرگ دارند و حتی ممکن است پس از کسب آموزش های لازم در صنایع کوچک، آن جا را ترک کنند.
– این صنایع نــه تنهـا غالباً از تجارب مدیریتی بی بهـره اند، بلکه امکان استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصان کارآمد را نیز به لحاظ محدودیت منابع مالی ندارند.
– شرایط خاص فرهنگی در برخی از کشورها عموماً ممکن است برای این شرکتها جایگاهی از نظر مولدبودن قائل نباشد. مثلاً در کشور ما غالباً صنــایـع خــدماتی را مولد محسوب نمی کنند.
– در بیشترموارد این شرکتهای متوسط و کوچک فاقد هرگونه تشکل حمایت کننده در امور بازاریابی و صادرات هستند و این امر هزینه های صادراتی و ریسکهای مرتبط با آن را افزایش می دهد.
– کارآفرینان و بنیانگذاران این صنایع وقتی به سن بازنشستگی می رسند، با مشکل پیداکردن جــانشینـی شایسته برای خود مواجهند به گونه ای که برخی از این شرکتها بعد از مدتی به علت همین مسئله ازبیــن می روند.
به علت مزایا و قابلیت های بسیار زیاد شرکتهای کوچک و متوسط و نقش برجسته آنها در اقتصاد کشورها و باعنایت به مسائل و مشکلاتی که این گروه از بنگاهها با آن روبرو هستند، در کشورهای پیشرفته جهان حمایتهای گوناگونی از این شرکتها به عمل می آید که باعث افزایش کارایی آنان شده به گونه ای که درحال حاضر بیشتر کشورهای جهان شاهد افزایش تعداد این گروه از شرکتها است.
در این بخش به معرفی برخی از نهادهای حمایت کننده از صنایع کوچک و متوسط و برخی اقدامات آنها در کشور آلمان می پردازیم.
۲-۲۸- نقش ، اهمیت و مفهوم شرکت های کوچک در ایران
شرکت های متوسط و کوچک اکثریت شرکت های فعال در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد .لذا دسترسی و استفاده آنها از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شایسته توجه است . در ایران حدود ۷۵ درصد شرکت های کوچک می باشند حدود ۶۳ درصد از نیروی کار در بخش صنعتی در شرکت های متوسط و کوچک شاغل بوده و سهم این نوع شرکت ها در ارزش افزوده کشور حدود ۳۰ درصد است . در مورد شرکت های کوچک و متوسط تعریف واحدی وجود ندارد و هر کشوری بسته به توسعه اقتصادی و شرایط اجتماعی خود ، تعریف خاصی برای SMES ارائه می دهد . برخی از کشورها از شاخصهایی نظیر تعداد کارکنان یک واحد صنعتی ، میزان سرمایه گذاری ، کل دارائیها ، میزان فروش و ظرفیت تولید در تقسیم بندی صنایع خود استفاده می کنند ولی عمومی ترین شاخص مورد استفاده کشورها ، تعداد کارکنان است . همانگونه که سازمان یونیدو در گزارش خود در سال ۲۰۰۳ بیان می کند تعریف شرکت های متوسط و کوچک در ایران از اتفاق نظر برخوردار نیست و سازمانها و نهادهایی مختلف تعریف مختلفی ارایه کرده اند . در ایران ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی واحدهای با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر به عنوان کارگاههای کوچک و متوسط تعریف شده است (حاج کریمی ،۱۳۸۸)
۲-۲۹- ماهیت شرکت های تجاری کوچک و متوسط
چند تعریف در ارتباط با شرکت های SMESوجود دارد . برخی از این تعارف براساس محاسبات کمی نظیر سطوح پرسنل و جابجایی دارایی ها می باشند و برخی دیگر از روش کیفی استفاده می کنند .
مردیت به این موضوع اشاره می کند که توضیح یا تعریف باید شامل یک بخش کمی باشد که سطوح پرسنل و جابجایی دارایی ها را همراه با محاسبات مالی و غیر مالی مد نظر قرار دهد و همچنین دارای یک بخش کیفی باشد که چگونگی سازمان دهی و اجرای تجارت را بیان نماید .( فتحیان،۱۳۸۴)
معمولاً شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند 🙁 خدامی ،۱۳۹۱)
وحدت مالکیت و مدیریت
مالکیت فردی و خانوادگی
استقلال از سایر بنگاهها
تعاریف گوناگونی در مورد SMES از سوی کشورهای مختلف و ایران ارائه شده است . برای مثال دولت مرکزی استرالیا ، تعریف زیر را مد نظر قرار می دهد :
تجارت کوچک تجارتی است که در آن یک یا دو نفر در تمام تصمیم گیری های مهم و اساسی ( نظیر منابع مالی ، حسابداری ، پرسنل ، موجودی ، تولید ، خدمات ، بازاریابی و فروش ) بدون کمک کارشناسان و متخصصین داخلی که فقط دانش و اطلاعات ویژه در مورد یک یا دو حوزه کارکردی مدیریتی دارند نقش اصلی را ایفا می کنند .
این تعریف را می توان برای شرکت های تجاری نیز که دارای ۱۰۰ کارمند می باشند بکار برد .
ایالات متحده تعریف خود را براساس موقعیت سازمان در کل بازار بنا می نهد و SMES را چنین تعریف می کند :
یک SMESبه شرکتی گفته می شود که دارای مالکیت مستقل بوده و در حوزه عملیاتی خود غالب و برتر نمی باشد .
کانادا و انگلستان از یک روش کمی تر در تعریف SMESاستفاده می کنند به گونه ای که شرکت های کوچک و متوسط را به صورت زیر تعریف می کنند :
SMES دارای کمتر از ۵۰ کارمند بوده و تابع هیچ شرکت دیگری نمی باشد .
برخی از دیدگاه ها معتقدند که SMESها تمایل به پذیرش خطرات بیشتری نسبت به همتاهای بزرگتر خود دارند . همچنین SMESاز نداشتن پرسنل اموزش دیده لطمه خورده و دارای دیدگاه مدیریتی کوتاه مدتی می باشند . که این دو ویژگی را می توان فقر منبع نامید .
اخیراً این نتیجه حاصل شده که اکثر شرکت های متوسط و کوچک فاقد تجربه فنی و سرمایه کافی برای نیل به موفقیت های برنامه ریزی سازمانی می باشند و بسیاری از SMESبا همتاهای بزرگترشان در زمینه نوع محصول و خدمات ارائه شده برای مشتریان ت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فاوت دارند .
SME دارای یک گروه مدیریت کوچک ( غالباً یک یا دو نفر ) می باشند ، آنها شدیداً تحت تاثیر خصیصه های فردی پرسنل خود می باشند . همچنین کنترل زیادی روی محیط نداشته و تمایل زیادی به استقلال دارند .
مرکز آمار ایران ، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از ۱۰ نفر تجاوز ننماید ، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می شوند .( غلامرضا خاکی ،۱۳۷۲ )
سازمان صنایع کوچک ، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که :
الف ) میزان سرمایه گذاری آنها تا ۷۵۰ هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد .
ب ) میزان اشتغال حداکثر ۵۰ نفر باشد
ج) جنبه هنری نداشته باشد
د) مکانیزه باشد
ز) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد .
اختلاف میان SME ها و همتاهای بزرگترشان زمانی بیشتر روشن می گردد که موضوع بکارگیری فناوری اطلاعات مطرح شود .( فتحیان ،۱۳۸۴)
خلاصه ویژگی های SME ها مطابق جدول ۲-۱۱ بشرح ذیل می باشد :
جدول ۲-۱۱– ویژگی های شرکت های تجاری کوچک و متوسط SME