شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات …

۵٫تفاوت‌های ملی در حمایت از مصرف‌کننده برای کسب و کارهای کوچک تأثیرگذارتر از کسب و کارهای متوسط و خرد است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. ۶.  نکته دیگری که در خودداری شرکتهای کوچک و متوسط از بکارگیری فناوری اطلاعات نقش بازی می‌کند، عدم پذیرش فناوری اطلاعات در شرکتها و طرفهای تجاری عرضه کننده و مشتری این شرکتهاست. در حالی که شرکتهای بزرگ توان بالایی در تحمیل استانداردهای کاری خود به سایر شرکای تجاریشان دارند اما شرکتهای کوچک و متوسط معمولاٌ مجبور هستند که استانداردهای دیگران را بپذیرند و یا اینکه توان تحمیل استانداردهای خود به دیگران را ندارند و شرکای تجاری از حرکتهای آنها پیروی نمی‌کنند.

شرکتهای کوچک و متوسط از محیط تجاری باز و وضعیت باثبات سود می‌برند. بنابراین این شرکتها نیز مانند شرکتهای بزرگ به موارد زیر نیازمند می‌باشند.
۱٫چارچوب قانونی و مقرراتی با ثبات: وجود ثبات قانونی امکان برنامه‌ریزی را افزایش داده و بسترهای رشد را فراهم می‌آورد.
۲٫آزادسازی عرضه خدمات ارتباطی: آزادسازی باعث کاهش قیمت دسترسی به اینترنت و در نتیجه رشد تجارت الکترونیکی می‌شود.
۳٫گسترش ICT توسط دولت‌ها: استفاده وسیع از خدمات مبتنی بر الکترونیک و ICT توسط دولت‌‌‌های محلی، منطقه‌ای و ملی برای همه تشکیلات اقتصادی انگیزه‌ای ایجاد می‌نماید تا آنها در جهان کسب و کار الکترونیکی قدم بگذارند. به علاوه گسترش خدمات دولتی از طریق اینترنت باعث ایجاد مکانیزمی می‌‌شود که در نتیجه آن هزینه‌های اجرایی بنگاه‌‌ها کاهش می‌یابد.
۴٫دسترسی آسان به منابع مالی: بسیاری از مؤسسات مالی سنتی از اعطای وام به فعالیت‌های تثبیت نشدهو فعالیت‌های پر ریسک خودداری می‌نمایند. تجارت الکترونیکی به خاطر اینکه ماهیتی شناخته نشده دارد به سختی می‌تواند از مؤسسات مالی استفاده نماید. البته اخیراً سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ظهور نموده‌اند که در زمینه‌‌ های تجارت الکترونیکی فعالیت‌های دانش محور سرمایه‌گذاری می‌کنند.
چالش‌ های مذکور در واقع مسائل اساسی هستند که کشورهای مختلف سعی کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌های متناسب آنها را حل نمایند. این سیاست‌ها با توجه به اولویت‌ها و نیازها در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت بوده‌اند. بنابراین نگاهی به سیاست‌های حمایتی تجارت الکترونیکی در زمینه SMEs به روشنی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها از تنوع فراوانی برخوردارند. سیاست‌ متناسب در یک کشور ممکن است در کشور دیگری غیر معقول باشد. بنابراین لازم است که هر کشور و حتی منطقه‌ای، نیازها و چالشهای خود را شناسایی نموده و در جهت رفع آنها سیاستگذاری نماید. بنابراین هدف از ارائه تجربه کشورها در این گزارش این نیست که این سیاست ها عیناً در کشور اعمال شود. بلکه هدف اساسی آموزش از نحوه سیاستگذاری، نوع تعریف اهداف و معیارهای کلی برای سیاستگذاری است.
موضوع مهم دیگری که باید بدان اشاره نمود این است که تمامی این سیاست‌ها هنوز به اتمام نرسیده‌اند. بنابراین نمی‌توان با توجه به نتایج، انتخاب‌های بهینه را انجام داد و لازم است تا معیارهای از پیش تعیین شده‌ای داشته باشیم تا سیاست های بهینه را انتخاب نمائیم.
۲-۳۴- معیارهای بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط
نیرگارد سه علت اصلی برای استفاده از IT توسط SME ها را بیان می کند که عبارتند از :
افزایش بهره وری
کارآمد سازی روش های کار
ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع
اما فینک و تژارکا سه دلیل دیگر را بر شمردند که عبارتند از :
انجام صحیح کار
انجام کارهای درست و بهبودی عملکرد
سطوح اجرایی
جدول ۲-۱۲- معیارهای قبولIT

معیارهای نیرگارد (۱۹۹۲) معیارهای فنیک و تژارکا (۱۹۹۴)
افزایش بهره وری
کارمد سازی روش های کار
ارائه خدمات بهتر به مشتری
بهبود عملکرد سطوح اجرایی
انجام کار صحیح
انجام صحیح کارها

فنیک و تژارکا چنین نتیجه گیری کردند که علیرغم اینکه مشاغل تجاری بزرگتر نشانه جابجایی از انجام صحیح کارها به انجام کارهای صحیح می باشند ولی این جابجایی در SME ها اشکار نیست . اکثر SME ها دارای دیدگاه مدیریتی کوتاه مدت هستند و ظاهراً بیشتر به بهبودی ماهیت داخلی و روزمره کار می پردازند تا به جستجوی بازارها یا مشتریان جدید . مکانیزم های کنترلی غالباً غیر رسمی بوده ، متمرکزند و میلی برای پذیرفتن خطر ندارند . این وضعیت نیاز به تصمیم گیری دراز مدت را کاهش می دهد ، علاوه بر آن ، استراتژی بجای اینکه مبتنی بر مشتری باشد ، مبتنی بر محصول است .