فایل – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

از آنجایی که واحد تجزیه و تحلیل این پژوهش در سطح شرکت است ، استفاده از اینترنت به استفاده از اینترنت به وسیله کسب و کار در سطح شرکت ها به منظور هدایت فعالیت های تجاری بر میگردد که به طور کلــــی شامل فعالیت های عمومی و فعالیتهای خرید و فروش در سطح اینترنت است . استفاده موثر از امکانات اینترنتی ، افزایش کارایی ، کاهش هزینه ی مبادله تجاری ، تسریع ارتباطات ، افزایش انعطاف پذیری و حداقل سازی موانع زمانی و فاصله ای بازارهای جهانی را امکان پذیر می سازد .
پاراساد[۱۶] ، استفاده از اینترنت را به صورت زیر طبقه بندی می نماید :
کانال های ارتباطاتی و اطلاعاتی برای خریداران و فروشندگان
کانال های مبادلاتی برای تسهیل مبادلات میان خریدار و فروشنده
کانال های توزیع برای تسهیل مبادلات فیزیکی.(خداداد حسینی ، خدامی ،۱۳۸۹)
۲-۳۸- معیارهای موثر در پذیرش و استفاده از اینترنت توسط SME ها
مطالعات انجام شده توسط پون اسواتمان پنج معیار را برای قبول اینترنت و تجارت الکترونیکی نشان می دهد . این موارد عبارتند از : شیوه های جدید بازاریابی ، تقویت روابط با شرکای تجاری ، توانایی دستیابی به مشتریان جدید ، بهبود ارائه خدمات به مشتری و کاهش هزینه ها در ارتباطات .
آبل و لیم به این نتیجه رسیدند که کاهش هزینه های ارتباطات ، بهبود خدمات به مشتری ، بهبود زمان پیشبرد و بهبود در فروش از جمله معیارهای اصلی برای قبول و استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی بودند . لاورنس معتقد است که بهبود بازاریابی و توانایی برای دستیابی به مشتریان جدید ، رایج ترین معیارها برای قبول استفاده از اینترنت برای SME ها می باشند .
آئوگر و گالائوگر به این موضوع اشاره می کنند که بهبود در ارائه خدمات به مشتری و بهبود برای کنترل داخلی شرکت تجاری از جمله معیارهای قوی برای قبول تجارت الکترونیکی در SME ها می باشند . برخی از SME ها فشار از سوی مشتریان را به عنوان معیار استفاده از اینترنت بیان میکنند . جدول زیر فهرستی از معیارهای فوق را بیان می نماید .
جدول ۲-۱۴– معیارهای موثر در پذیرش تجارت الکترونیکی در SME ها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تقاضا/ فشار از سوی مشتریان بهبود در بازده و کارایی داخلی
فشار رقابت تقویت روابط با شرکای تجاری
فشار از سوی تامین کنندگان دستیابی به مشتریان و بازار های جدید
کاهش هزینه ها بهبود رقابت
بهبود ارائه خدمات به مشتری بهبود بازاریابی
بهبود درزمان انجام فعالیتها بهبود کنترل و پیگیری
افزایش فروش