شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط …

AI(Artificial Intelligence) concept.

تا کنون تحقیقات مختلفی در پذیرش تجارت الکترونیک صورت گرفته است . در این جا به بررسی برخی از مدلها می پردازیم .
۲-۳۹- مدل KPMG
شرکت تحقیقاتی KPMG(1999) با ارائه گزارشی با مضمون تجارت الکترونیکی مدل سه مرحله ای را در زمینه پذیرش تجارت الکترونیکی ارائه کرد . عبور از مرحله اول به مرحله دوم و عبور از مرحله دوم به مرحله سوم مستلزم تحول فناوری است . سه مرحله پذیرش تجارت الکترونیکی بر اساس مدل KPMG عبارتند از :
*مرحله تجربه :[۱۷] در این مرحله شرکت حضور ابتدایی در وب دارد و اطلاعات ایستا را در سایت خود قرار می دهد ، در این مرحله مهارت های نهادی تجارت الکترونیکی در شرکت وجود ندارد و فاقد ساختار است . از جمله کاربردهای این مرحله ارسال خبر نامه برای مشتریان است
*اجرای موقت :[۱۸] در این مرحله سیاستهای تجارت الکترونیکی تدوین شده و یک کمیته راهبردی یا کمیته کاری برای توسعه این پدیده تشکیل می شود . در این مرحله امکان جستجو و ارسال فرم برای دریافت اطلاعات از شرکت و امکان سفارشی کردن وب سایت وجود دارد .
*مرحله ادغام :[۱۹] در این مرحله تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی شرکت یکپارچه و هماهنگ می شود . تجارت الکترونیکی از ساختار سازمانی و مسئولیت های مشخص برخوردار است . در این مرحله امکان سفارش گیری و مبادله الکترونیکی از طریق وب سایت شرکت فراهم می گردد .
این مدل به دلیل این که مراحل را به صورت ناقص بیان کرده است و بین مسائل مدیریتی تجارت الکترونیکی ( به خصوص در مرحله دوم ) و مسائل فنی آن امکان اشتباه ایجاد کرده ، برای بهره برداری چندان مناسب نیست . اما این نکته که ایستا بودن را مرحله اول معرفی می کند نکته قابل تاملی است که از این مدل ایده گرفته است .
۲-۴۰- مدل مارتین و ماتلای
مارتین و ماتلای(۲۰۰۱) مدلی پنج مرحله ای برای معرفی مراحل پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط ارائه کرده اند . مراحل مذکور عبارتند از :
پست الکترونیکی : در این سطح ازبلوغ شرکت از پست الکترونیکی به منظور برقراری ارتباطات درونی و بیرونی استفاده می کند
سطح وب سایت : شرکت در این سطح یک وب سایت دارد و به عرصه اینــترنت و وب وارد می شود .
سطح تجارت الکترونیکی : در این سطح شرکت امکان سفارش دهی از سوی مشتری ، پرداخت اینترنتی و در نتیجه کاهش هزینه را فراهم می سازد .
کسب و کار الکترونیکی : در این سطح زنجیره تامین شرکت از طریق اینترنت یکپارچه می شود .درسطح کسب و کار الکترونیکی هدف شرکت حداقل کردن ضایعات و اتلاف منابع در مراحل مختلف زنجیره تامین است .
سطح سازمان متحول شده : در این سطح ، مشتریان ، تامین کنندگان و شرکا به سیستم اطلاعات شرکت دسترسی کنترل شده دارند . در این سطح به دلیل همکاری بین افراد سازمان ها مدل های کسب و کار جدیدی مطرح می شود
سازمانهای متحول شده
کسب و کار الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
سایت وب
پست الکترونیکی
۲-۱۵- مراحل پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط ( مارتین و همکاران ۲۰۰۱)
۲-۴۱- مدل الهی و حسن زاده
بر طبق مدل علیرضا حسن زاده و شعبان الهی در سال ۲۰۰۹ سطوح مختلف پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکت های به شرح ذیل است :
جدول ۲-۱۶- سطوح پذیرش تجارت الکترونیک

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

سطح پذیرش توانایی شرکت نتایج
مرحله ۱ ایجاد وب سایت در جهت معرفی شرکت و محصولات آن