سامانه پژوهشی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش در طول تحصیل برای من فراهم آوردند.
و …
تمامی استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند و همچنین تمام دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و مینمایند و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند.
حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم همه این عزیزان ….
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
 
مقدمه………………………………………………………………………………………..۲
بیان مساله……………………………………………………………………………….۲
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………۳
اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………۴
۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق………………………………………………………….۴
۱-۴-۲ هدف آرمانی تحقیق…………………………………………………………………۴
۱-۴-۳ هدف کاربردی تحقیق……………………………………………………………..۵
۱-۴-۴ بهره وران و ذینفعان از نتایج تحقیق…………………………………………..۵
 
سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………۵
۱-۵-۱ سوالات تحقیق………………………………………………………….۵
۱-۵-۲ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..۵
۱-۵-۲-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………….۵
۱-۵-۲-۲ فرضیه های فرعی………………………………………………………………….۵
 
تعریف واژگان کلیدی تحقیق………………………………………………………….۶
۱-۶-۱ هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………………….۶
۱-۶-۲ هوشمندی بازار………………………………………………………………………………۶
۱-۶-۳ هوشمندی رقبا………………………………………………………………۶
۱-۶-۴ هوشمندی فناورانه…………………………………………………………………………۶
۱-۶-۵ هوشمندی راهبردی………………………………………………………………….۶
۱-۶-۶ هوشمندی اجتماعی ………………………………………………………………….۶
۱-۶-۷ تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………۶
 
چارچوب و طرح تحقیق……………………………………………………………………۶
۱-۷-۱ متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی………………………………..۷
۱-۷-۲ گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………..۸
۱-۷-۳ جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………..۸
۱-۷-۴ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.