فایل – مطالعه اثر مایعات یونی بر پایداری و فعالیت هیبررسی انتقال آب به روش …

تصفیه خانه سد سیمره

 ۵/ ۱۸ مترمکعب در ثانیه

جمع

۳-۱۳-۲- فرآیند تصفیه شامل مراحل کلی زیر می‌باشد : 
– آشغالگیر
ته نشینی اولیه
کلرزنی اولیه
فرآیند زلالسازی با افزودن مواد منعقد کننده (فلوکولاسیون و کواگولاسیون)
ته نشینی ثانویه
صاف سازی (با استفاده از صافی‌های شنی تند روباز)
کلرزنی نهایی
 
ایستگاههای پمپاژ:
اولین ایستگاه پمپاژ تاسیسات آبرسانی مسیر انتقال آب سیمره همزمان با شروع بهره برداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در یک ایستگاه پمپاژ بجز پمپ ها و موتورهای محرک باید تجهیزات واسطه و جنبی از قبیل سیستم لوله کشی و سیستم برق رسانی سیستم های کنترل و حفاظتی طراحی ونصب شوند شرایط جغرافیایی محل تاسیس ایستگاه وامکان جذب افراد متخصص وآگاه در امر نگهداری و بهره برداری نیز از اهم مسایل جهت تصمیم گیری در نوع طراحی ایستگاهها می باشد.( نوربخش، ۱۳۸۹)
 
مخازن:
مخازن ذخیره آب یکی از سازه های زیر بنایی عمرانی با درجه ی اهمیت بالا است وبا توجه به کاربرد این سازه از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد.هدف از احداث مخازن ذخیره آب در سیستم توزیع وانتقال با توجه به اهمیت منابع آب، از مهمترین برنامه های اجرایی بمنظور جلوگیری از شکست احتمالی خط انتقال آب در اثر پمپاِژ مستقیم آب به داخل لوله وازدیاد فشار وکنترل وخنثی کردن نوسانات ساعتی،روزانه وفصلی وهمچنین کاهش هزینه خطوط انتقال وصرفه جویی در قطر لوله ها از محل پمپاژ تا مقصد ،ذخیره سازی آب مورد نیاز وتأمین وتعادل فشارشبکه می باشدکه با توجه به موقعیت توپوگرافیک مناطق ،پستی،بلندی احداث می شوند مخزن ها با در نظر گرفتن مسایل هیدرولیکی بالاتر یا پایین تر از سطح پمپ ها قرر میگیرند .( نوربخش، ۱۳۸۹).
به منظور ذخیره سازی آب آشامیدنی و متعادل سازی فشار آب شبکه های توزیع, در این پژوهش ۲۲ واحد مخزن با حجم ۶ میلیون متر مکعب مورد نیاز است.
 
شبکه انتقال آب:
طول شبکه مسیر انتقال آب سیمره ۲۲۰ کیلومتر در اقطار ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر است. جنس لوله‌های شبکه فولادی، بتنی، داکتیل، چدن، آزبست هستند.
۳-۱۷- اندازه گیری دبی جریان انتقال آب رودخانه سیمره:
سازههای اندازهگیری جریان آب در کانالهای رو باز با ایجاد عمق بحرانی در مقطعی موسوم به مقطع کنترل، کار میکنند. در این شرایط با اندازهگیری عمق در بالادست آن مقطع و با استفاده از معادله دبی – عمق ، شدت جریان اندازهگیری میگردد (Bos و همکاران، ۱۹۸۴).
فلوم گلو بلند که عمق بحرانی را در گلویی ایجاد میکند و بدلیل سادگی ساخت، افت انرژی کم، امکان ساخت در کانالهای موجود، عدم نیاز به واسنجی محلی، هزینه احداث کم ، میتواند جایگزین مناسبی برای سازههای مشابه مانند پارشال فلوم، سرریزها و غیره باشد. طول فلوم را میتوان به ۵ قسمت به شرح زیر تقسیم نمود:
۱-کانال ورودی(Approach channel) ، که در آن باید دارای جریان آرام و منظم بوده تا بتوان سطح تراز آب را به صورت دقیق تخمین زد.
۲- تبدیل انقباضی (Converging Transition) ، که در آن جریان زیر بحرانی به آرامی به سمت گلویی هدایت میشود.
۳- گلویی یا مقطع کنترل(Throat) ، که جریان با عمق بحرانی از این مقطع عبور کرده که در امتداد جریان می باید دارای شکل افقی باشد ولی اشکال دیگر را میتوان در شرایطی که جهت عمود بر جریان باشد بکار گرفته شود.
۴- تبدیل واگرا (Diverging Transition) ، که در آن سرعت فوق بحرانی خارج شده از گلویی کاهش پیدا میکند و مقدار انرژی افت مییابد.
۵- کانال پایاب ( Tailwater Channel) ، که سطح آب در آن تابعی از شرایط کانال و سازههای پائین دست میباشد. محدوده سطح آب در این کانال در طراحی بسیار مهم میباشد. چون این تراز آب در تعیین وقوع جریان بحرانی در مقطع کنترل در گلویی فلوم نقش عمده را دارد.
یک ایستگاه اندازهگیری علاوه بر ۵ جزء فوق، در کانال ورودی تعبیه می گردد تا ازآن طریق بتوان اختلاف ارتفاع سطح آب بین کانال ورودی و روی تاج گلویی را اندازهگیری نمود. این اختلاف ارتفاع، ارتفاع آب پایه بوده،که سرعت جریان عبوری از فلوم تابعی از آن میباشد.
فلوم های گلو بلند ( Long – Throated Flumes) توسط Replogle (1975) بصورت علمی و با استفاده از اصول هیدرولیکی حاکم بر جریان آب طرح گردید. Replogle (1975) اصل کلی محاسبه جدول های ( ارتفاع، دبی) در ایستگاه اندازهگیری را برای فلومهای گلو بلند ارائه کرد. در این فلومها، ارتفاع جریان در ایستگاه اندازهگیری بر مبنای ارتفاع آب ، برای یک دبی ویژه از سه معادله زیر بدست می آید.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.