مطالعه اثر مایعات یونی بر پایداری و فعالیت هیبررسی انتقال آب به روش پمپاژ …

معادله (۳-۱)
 
معادله (۳-۲) معادله (۳-۳)
 
در روابط فوق عمق بحرانی در مقطع کنترل، کل ارتفاع انرژی نسبت به تاج گلو در کانال ورودی این سازه، و به ترتیب سطح مقطع خیس شده و عرض سطح در مقطع بحرانی، وبه ترتیب ضریب توزیع سرعت در ایستگاه اندازه گیری و مقطع بحرانی، دبی و شتاب ثقل می باشد. [۴۵]
 
کاهش دبی و به تبع آن کاهش ارتفاع آب روی فلوم گلو بلند در دوره های کم آبی دقت اندازه گیری این سازه را کاهش داده و در صورتی این فلوم دارای مقطع مرکب باشد، در دورههای کم آبی جریان آب فقط از کانال اصلی مقطع عبور کرده و به دلیل کاهش عرض، ارتفاع آب افزایش مییابد و دقت اندازهگیری بالا میرود. با افزایش دبی، جریان در مقطع مرکب آبرار میشود.
Zand-Parsa (2008) رابطهای مستقل به صورت ضریبی از عدد فرود برای تعیین دبی در مقاطع ذوزنقهای ساده به صورت معادله زیر پیشنهاد داد:
معادله (۳-۴)
 
به ترتیب عرض سطح آب و مساحت خیس شده جدارههای انتقال داده شده گلویی در ایستگاه اندازه گیری میباشد.
 
ضریب بدون بعد کمتر از واحداست که از معادله زیر استخراج میگردد.
 
معادله(۳-۵)
 
رابطه بین ضریب با پارامتر به شرح زیر آبرار میباشد (Zand-Parsa, 2008).
 
معادله (۳-۶)
 
که در آن و به ترتیب سطح مقطع در ایستگاه اندازهگیری و جدارههای انتقال داده شده گلویی در ایستگاه اندازهگیری میباشد. اعتبار معادله (۶) برای سایرشکلهای فلوم مورد تأیید قرار گرفت (Zand-Parsa, 2008).
 
۳-۱۸- تعیین رابطه دبی – ارتفاع در فلومهای مرکب:
برای به دست آوردن رابطهای برای نمودار دبی-ارتفاع در فلوم گلو بلند با گلوی مرکب، مقطع را به ۳ قسمت تقسیم کرده و بر اساس رابطه ارائه شده توسط Zand-Parsa (2008) برای مقطع ساده، این معادله به شرح زیر برای مقاطع مرکب بسط داده میشوند. با بررسی نتایج نوع تقسیم بندی مقطع فلوم گلو بلند با گلوی مرکب که در شکل (۳-۱) آمده است، نتایج دقیقتری را حاصل کرد.
 
معادله(۳-۷)
که در آن ضریب بدون بعد کمتر از واحد میباشد.
 
برای تعیین ضریب از معادله ارائه شده Zand-Parsa (2008) با پارامتر به شرح زیر استفاده میشود
 
معادله(۳-۸)
که در آن و به ترتیب سطح مقطع در ایستگاه اندازهگیری و سطح مقطع گلویی در مقاطع ، ، انتقال داده شده در ایستگاه اندازهگیری میباشند و عرض سطح مقطع گلویی در ایستگاه اندازهگیری است.
 
شکل (۳-۱): تقسیم بندی فلوم گلو بلند با گلوی مرکب
 
 
 
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.