مقاله علمی با منبع : مطالعه اثر مایعات یونی بر پایداری و فعالیت هیبررسی انتقال آب به روش پمپاژ از …

استفاده از لوله های با کلاس فشار بالا: در این حالت هزینه های طرح افزایش خواهد یافت.
استفاده از توربین در مسیر خط انتقال: در این حالت با نصب توربین در بین مسیر خط انتقال عملاٌ فشاررا کاهش می دهیم، بخشی از انرژی توسط توربین به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد و میزان فشار ایستایی کاهش داده می شود..
استفاده از شیرهای فشار شکن(PRV)[46] :در مسیر خط انتقال: در این حالت شیرهای فشار شکن در بین مسیر خط انتقال نصب شده و پس از برخورد آب به فنرها و صفحات داخلی شیرها از مقدار فشار کاسته می گردد.
استفاده از حوضچه های فشار شکن(PRC)[47] در مسیر خط انتقال: حوضچه های فشار شکن از مهمترین تأسیساتی هستند که در خط های انتقال کاربرد دارند، این حوضچه های آب در تماس با هوا قرار گرفته و میزان فشار به صفر می رسد. این حوضچه را می توان از آجر و سیمان یا بتن ساخت، همچنین بدلیل کاهش سرعت در حوضچه ها (کمتر از ۱/۰ متر بر ثانیه) ذرات شن و ماسه گرفته می شوند. این حوضچه ها بایستی دارای دریچه ورودی مجهز به قفل، پله ورود و خروج جهت تعمیرات ، لوله تهویه، سرریز، شناور، شیر تخلیه رسوب باشند. حجم مورد نیاز این حوضچه ها با توجه به میزان جریان طبق جدول (۴-۱) محاسبه می شود.
جدول(۴-۱):محاسبه حجم مورد نیاز حوضچه های فشار شکن

دبی (لیتر بر ثانیه) حجم (مترمکعب) زمان ماند (دقیقه)
کم ۱۰ ۵ ۱۰-۵
متوسط ۵۰ ۱۵ ۲۰-۱۰
زیاد ۱۰۰ ۲۵ ۳۰-۲۰

۴-۵-۱- اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب و اجتماع خیلی کم:
در این حالت بدلیل اختلاف ارتفاع کم در صورتی که طول مسیر کم باشد، اختلاف ارتفاع توان غلبه بر افت هد کل را دارد اما در صورتی که طول مسیر زیاد باشد این اختلاف ارتفاع جوابگو نبوده و بایستی از پمپ استفاده نماییم.
۴-۵-۲- عدم وجود اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب و اجتماع:
در این وضعیت مقدار شیب برابر صفر است و عملاً نیاز به استفاده از پمپ در خط خواهیم بود. با فرض میزان سرعت مناسب خط انتقال با استفاده از رابطه پیوستگی می توان قطر مورد نیاز را محاسبه نمود. با توجه به فرض نمودن محدوده سرعت قطرهای متفاوتی به ما میدهد که با استفاده از فرمول محاسبه قطر اقتصادی مطلوب ترین قطر را می توان بدست آورد. فرمول محاسبه قطر اقتصادی:
معادله (۴-۱)
D=1.544×((N×E)/F))0/154×Q0/45