مطالعه اثر مایعات یونی بر پایداری و فعالیت هیبررسی انتقال آب به روش …

Data, DNA, Technology, Internet, Molecular Structure, Blockchain, Black Background

۳-۸- سرمایه گذاری:
۱- هزینه های ابنیه و سازه های هیدرولیکی شامل بند، کانال، سامانه انتقال آب، مخزن تنظیم روزانه، قرارگاه بهره برداری از سامانه سیستم انتقال، سامانه های پایاب، جاده های دسترسی و فصول هزینه های پیش بینی نشده که قابل استنتاج از تجارب طراحی مراحل اولیه می باشد[۴۰].
۲- هزینه های تجهیزات الکترومکانیکی از قبیل لوازم ومتعلقات پمپاژ،مولد برقی، تنظیم کننده سامانه، دریچه‌ها، تابلوهای کنترل و قدرت، تجهیزات برق رسانی و الکتریکی و مکانیکی جانبی است. لذا هزینه های انتقال آب برای هر یکصد متر مکعب انتقال ۲۵۰ دلار برآوردشده است.[۴۱]
۳- هزینه های انتقال نیرو بویژه خط انتقال و تجهیزات موتور های پمپاژ برای انتقال توان تولید شده به شبکه می باشد.برآورد این هزینه ها عمدتاً به منطقه پروژه، نوع سامانه بکار گرفته شده، مقیاس و اندازه ونوع انتقال دارد که در این بین طول مسیر انتقال حائز اهمیت بوده زیرا بخش عمده ای از هزینه های پروژه را بخود اختصاص میدهد. [۴۲]
از دیگر هزینه ها میتوان به هزینه های غیر مستقیم یا( Indirect costs) اشاره نمود که عمدتاً هزینه ها شامل هزینه های طراحی و مهندسی پروژه، نظارت و مدیریت پروژه با عنایت ویژه به نرخ بهره بانکی وتورم اقتصادی در فرایند ساخت این ابنیه بایستی مد نظر قرار گیرد.
۳-۸-۱- هزینه‌های مهندسی و طراحی پروژه :
Engineering and Design Costs))
این هزینه ها تحت تأثیر پارامترهای متعددی چون نوع، اندازه و موقعیت منطقه اجرای پروژه قرار گرفته که معمولاً در قالب یک درصد ازکل هزینه ابنیه ها بیان میشود اگر چه تخصیص آن بستگی به نوع ومحل پروژه داردبین۸-۵درصد متغیر می باشد.
۳-۸-۲- هزینه‌های نظارت و مدیریت:
(S&A=Supervision and Adminstration)
این هزینه ها شامل هزینه‌های تملیک زمین، بازرسی و نظارت ومدیریت بوده که آنها نیز حدود۴-۷درصد از کل هزینه های ساخت وساز راتشکیل میدهند.
۳-۸-۳- بهره برداری – تعمیـرات – نگهداری:
(O&M=Operation and Maintenance)
این هزینه‌ها شامل فصول هزینه ای مرتبط با قطعات یدکی،نگهداری و هزینه های مواد مصرف شدنی بوده وبا ضریب تورم سالانه قابل تعدیل بوده وصرفاً ۲ درصد هزینه هارا شامل میگردد[۴۳].
۳-۹-جایگزینی تجهیزات:
عمر مفید اجزاء اصلی نیروگاه، نظیر سیم پیچ های ژنراتور، رانرهای توربین وقسمتهای فرسوده شده دیگر محدود بوده وپس از اتمام دوره عمر کاری آنها، نیاز به جایگزینی و نوسازی خواهند داشت. ماهیت این سیستم های انتقال آب هزینه های مربوط به نوسازی و بازسازی تجهیزات را در سال ۲۵ برابر ارزش کل تجهیزات درزمان حال در نظر گرفته شده است. قطعاً برای سیستم های انتقال آبی بزرگ و متوسط فرسودگی را میتوان به تفکیک برای بخشهای متفاوت مشخص نموده تا هزینه های دقیق بازسازی و اصلاح آنها برآورد گردد. [۴۴]
۳-۱۰- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه :
درآمدهای محسوس و نامحسوس،درآمدهای محسوس شامل آب بها وغیر محسوس در برگیرنده اثرات مثبت زیست محیطی،کنترل سیلاب،تأمین آب کشاورزی،حوضچه های پرورش آبزیان،تفرج گاه هاوغیره که به مقادیر کمیتی تبدیل می شوند. درآمدهای نامحسوس در تحلیل اقتصادی پروژه منظور نگشته اند. در صورت در نظرگرفتن این اثرات، طبیعی است برای شاخصهای اقتصادی وضعیت مطلوبتری حاصل خواهد شد.
 
مشخصات مالی و زمانی و نحوه توزیع سرمایه:
دوره استهلاک سرمایه برای هزینه های ساختمانی ۵۰ سال
دوره جایگزینی و نوسازی تجهیزات انتقال آب ۲۵ سال
طول زمان ساخت ۳ سال
نرخ بهره در سال ۱۰ %
قیمت دلار برای بخش خصوصی ۳۲۰۰۰ ریال
(با در نظر گرفتن هزینه های تبعی )
– نرخ تورم در سال ۵% در سال
توزیع سرمایه در طول مدت سرمایه گذاری در جدول (۳-۱) برای پروژه هایی که زمان ساخت آنها بین یک تا شش سال میباشد نشان داده شده است.
هزینه های ساختمانی در طی چندین سال بطور متوالی پرداخت گردیده که پس از تأثیر نرخ بهره و تورم هزینه در سالهای آتی بر اساس شرایط اجتماعی، اقتصادی و دورنمای مسائل قابل برآورد می باشد.
جدول (۳-۱) توزیع هزینه ها بر حسب سالهای ساخت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

سالهای ساخت ۱ ۲ ۳ ۴