مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین ۹۳OTQ- قسمت ۶

Futuristic interface concept.

سیستئین یک آلفا اسیدآمینه با فرمول شیمیایی SHCHCH(NH2)COOHاست که در بدن انسان در ترکیب پروتئین های مختلفی بکار رفته است. این ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۵۸۶۲ است. شکل ظاهری این ترکیب، پودر با بلورهای سفید است. این اسید آمینه در رژیم غذایی انسان ضروری نیست و می تواند از متابولیسم ترکیباتی مانند متیونین تولید شود. سیستئین در منابع حیوانی مانند تخم مرغ ، لبنیات و گوشت مرغ و منابع گیاهی مانند پیاز، کلم بروکلی و غلات یافت می شود.
*******************************************************
۶-اسید گلوتامیک
 
(شکل۲-۹):اسید گلوتامیک
اسید گلوتامیک یک اسید آمینه با فرمول شیمیایی C5H10N2O3است. امکان دارد L گلوتامیک اسید به سلول های عصبی کمک کند. اطلاعات را به سلول های دیگر ارسال نمایند و اطلاعات را از سلول های دیگر دریافت کند.
*******************************************************
۷-گلوتامین.
 
(شکل۲-۱۰):گلوتامین
گلوتامین یکی از اسیدهای آمینه موجود در بدن انسان می باشد. گلوتامین جزو اسیدهای آمینه ضروری نمی باشد با این حال در برخی موارد به مانند بعضی از بیماری های گوارشی و یا برای ورزشکاران می تواند ضروری باشد. اسیدآمینه گلوتامین از ترکیب گلوتامات و آمونیاک با مصرف آدنوزین تری فسفات تشکیل می شود. این ماده در خون انسان فراوانترین اسید آمینه آزاد می باشد.
۸-گلیسین
 
(شکل۲-۱۱):گلیسین
گلیسین ساده ترین اسیدآمینه در تمام یاخته های زنده است. این اسیدآمینه با فرمول شیمیاییNH2CH2COOH سبک ترین و تنها اسیدآمینه ی غیر کایرال است. گلیسین یکی از ۲۰ اسیدآمینه ای است که پروتئین را می سازد و غیرقطبی و آب دوست می باشد.این آمینو اسید ساده ترین آمینو اسید می باشد. کدهای ژنتیکی عبارتند از:
GGU، GGC، GGA و GGG.
*******************************************************
۹-هیستیدین
 
(شکل۲-۱۲):هیستیدین
هیستیدین دارای فرمول شیمیایی C6H9N3O2 و جرم مولی ۱۵/۱۵۵ می باشد.
*******************************************************
۱۰-ایزولوسین
 
(شکل۲-۱۳):ایزولوسین
ایزولوسین دارای فرمول شیمیایی C6H13NO2 و جرم مولی ۱۷/۱۳۱ می باشد.
*******************************************************
۱۱-لوسین
 
(شکل۲-۱۴):لوسین
لوسین یکی از بیست اسید آمینه ی اصلی یاخته های زنده است. لوسین و ایزولوسین از یک خانواده آمینه ها هستند که در پودرهای بدنسازی به وفور یافت می شود.
*******************************************************
۱۲-لیزین
 
(شکل۲-۱۵):لیزین
لیزین دارای فرمول شیمیایی C6H14N2O2 و جرم مولی ۱۹/۱۴۶ است.
۱۳-متیونین
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.