متن کامل – مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین ۹۳OTQ- قسمت ۷

(شکل۲-۱۶):متیونین
متیونین دارای فرمول شیمیایی C5H11NO2S و جرم مولی ۲۱/۱۴۹ است.
*******************************************************
۱۴-فنیل آلانین
 
(شکل۲-۱۷):فنیل آلانین
فنیل آلانین دارای فرمول شیمیایی C9H11NO2 و جرم مولی ۱۹/۱۶۵ می باشد.
*******************************************************
۱۵-پرولین
 
(شکل۲-۱۸):پرولین
اسید آمینه پرولین یک ایمینواسید است. پرولین با فرمول شیمیایی (C4H7)NHCOOHیک ترکیب منحصر به فرد در ساختمان پروتئین هاست. اگر چه این ماده به عنوان یکی از بیست اسیدآمینه ی اصلی تشکیل دهنده ساختمان پروتئین ها شناخته می شود، ولی واقعیت آن است که پرولین یک ایمینو اسید است و نه آمینو اسید. کدهای ژنتیکی پرولین عبارتند از:
CCU، CCC، CCA، CCG.
*******************************************************
۱۶-سرین
منظور از سرین هر یک از موارد زیر می تواند باشد:
: ماهیچه سرین یکی از ماهیچه های تن
: سرین (اسیدآمینه)یکی از اسیدآمینه های سازنده پروتئین ها
: کپل
 
(شکل۲-۱۹):ترئونین
ترئونین جزء آلفا آمینواسیدها با فرمول شیمیایی CH3CHOHCH(NH2)COOHمی باشد. از خانواده آمینو اسیدهای ضروری با پیوند قطبی می باشد. ترئونین به همراه سرین و تیروزین یکی از سه اسیدآمینه دارای خاصیت پروتئینی در گروه الکل ها می باشد. کدهای ژنتیکی آن عبارتنداز:
ACU, ACA, ACC، و ACG
*******************************************************
۱۷-تریپتوفان
 
(شکل۲-۲۰):تریپتوفان
تریپتوفان یکی از بیست اسیدآمینه ی اصلی یاخته های زنده و از اسیدهای آمینه ضروری در رژیم غذایی انسان است که در موش ها نیز به عنوان یک فاکتور رشد شناسایی شده است. این اسیدآمینه درساختمان بسیاری از پروتئین ها وجود دارد و نیز در ساخت برخی میانجی های عصبی مانند سروتونین و کوآنزیم هایی مانند نیاسین موثر است. به علت وجود حلقه آروماتیک نور را در طول موج ۲۸۰ نانومتر جذب می کند.
******************************************************
۱۸-تیروزین
 
(شکل۲-۲۱):تیروزین
تیروزین دارای فرمول شیمیایی C4H9NO3 و جرم مولی ۱۵/۱۴۶ می باشد.
*******************************************************
۱۸-والین
 
(شکل۲-۲۲):والین
والین دارای فرمول شیمیایی C5H11NO2 و جرم مولی ۱۵/۱۱۷ می باشد.