سامانه پژوهشی – مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف بر …

برای اندازه گیری طول ران، آزمودنی در وضعیت ایستاده و صاف قرار گرفته و طول ران را از ناحیه تروکانتر بزرک تا برجستگی ران با متر اندازه گیری شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
اندازه گیری طول کف پا
در حالتی که آزمودنی بر روی کف پا ایستاده است فاصله پاشنه پا تا بلندترین انگشت پا با استفاده از متر نواری محاسبه شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
اندازه گیری طول تنه
برای اندازه گیری طول تنه، از آزمودنی خواسته شد روی صندلی بنشیند و پشتش را صاف قرار دهد. آن گاه از زائده آخرومی استخوان کتف تا صندلی را با متر اندازه گیری شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
اندازه گیری محیط بازو
در این حالت، دور بازوی راست موازی با محور طولی اسنخوان بازو ست، محل اندازه گیری در میانه فاصله دو نشانه استخوانی آخرومی و رادیاله است. که با متر اندازه گیری شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط آرنج
برای اندازه گیری محیط آرنج، دور آرنج در محل دو برجستگی فوق لقمه ای خارجی و داخلی در انتهای استخوان بازو با متر اندازه گرفته شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط ساعد
آزمودنی در وضعیت آناتومیک می ایستد و سنجشگر با چندین بار جابه جایی متر محل بیشترین دور محیط ساعد را پیدا کرده و آن را اندازه گیری می کند (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط تنه در محدوده قفسه سینه
دور قفسه سینه در وسط جناغ، هم سطح فضای بین دنده چهارم است . شخص آزمودنی اندکی دست هایش را از بدن دور می کند تا سنجشگر بتواند متر را از دور قفسه سینه گذر و در پایان با یک بازدم عادی اندازه ثبت شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط تنه در محدوده ناف
دور تنه در میانه فاصله آخرین دنده و ستیغ خاصره با متر اندازه گیری شد. ، برای اینکه آزمودنی نفس خود را حبس نکند از او بخواهید چند کلمه ای حرف بزند (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط باسن
دور باسن در محل برجسته ترین قسمت عضلات سرینی است که از جلو معادل سمفیز عانه است. در این اندازه گیری ورزشکار صاف می ایستد، پاها را جفت می کند و عضلات سرینی را منقبض نمی کند و با متر اندازه گیری شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط بالای ران
آزمودنی در وضعیت صاف می ایستد و سنجشگر با چندین بار جابه جایی متر محل بیشترین دور ران را پیدا کرده و آن را اندازه گیری می کند (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط زانو
آزمودنی در وضعیت صاف ایستاده و سنجشگر در محل دو برجستگی فوق لقمه ای خارجی و داخلی در انتهای استخوان ران دور زانو با متر اندازه گیری شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط ساق پا
آزمودنی در وضعیت صاف ایستاده و سنجشگر با چندین بار جابه جایی متر محل بیشترین دور ساق پا را پیدا کرده و آن اندازه گیری شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
محیط مچ پا
آزمودنی در وضعیت صاف ایستاده و سنجشگر در محدوده پایین ساق و قوزک داخلی و خارجی دور مچ پا با متر اندازه گیری شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
پهنای مچ پا
آزمودنی بر روی یک صندلی می نشیند در انتهای ساق فاصله بین دو برجستگی استخوانی داخلی و خارجی به وسیله کولیس اندازه گرفته شد. سپس سنجش گر چنان کولیس را روی دو دست خود قرار می دهد که بتواند با انگشتان میانی هر دو دست دو زائده استخوانی را جست و جو کند و پهنا اندازه گرفته شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
پهنای پنجه پا
آزمودنی بر روی یک صندلی می نشیند، در محدوده کف پا فاصله بین دو لبه ی داخلی و خارجی پا جای که بیشترین پهنا را دارد به وسیله کولیس اندازه گرفته شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
پهنای لگن
آزمودنی در وضعیت صاف می ایستد، فاصله بین دو برجستگی استخوانی خاصره به وسیله کولیس اندازه گرفته شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
پهنای تنه در محدوده قفسه سینه
آزمودنی در وضعیت صاف می ایستد، با چندین بار جابه جایی کولیس بیشترین پهنای تنه در محدوده قفسه سینه اندازه گرفته شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
پهنای تنه در محدوده ناف
آزمودنی در وضعیت صاف می ایستد، با چندین بار جابه جایی کولیس بیشترین پهنای تنه در محدوده ناف اندازه گرفته شد (فرج زاده، ۱۳۸۵)
اندازه گیری قد
اندازه گیری قد کشیده، حداکثر طول عمودی از کف زمین تا بالاترین نقطه سر است که با استفاده از قد سنج محاسبه شد. ورزشکار باید پاهای خود را جفت می کرد و کفش به پا نداشته باشد، پشت بدن و سر به دیوار مماس باشند.
از ورزشکار خواسته شد تا به جلو بنگرد. آنگاه برای تعیین قد واقعی با توجه به روش ISAK آزمون گر دست خود را زیر چانه آزمون شونده قرار داده و آنرا به سمت بالا کشیده و آنگاه عدد مربوطه ثبت شد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
اندازه گیری وزن
بهترین حالت در اندازه گیری وزن بدن با یک ترازوی دقیق و کالیبره شده و با دقتی نزدیک به ۱۰۰ گرم اندازه گیری و ثبت شد. آزمون دهنده بهتر است با کمترین لباس ممکن بر روی ترازو بایستد (فرج زاده، ۱۳۸۵).
اندازه گیری جرم و مرکز ثقل اندام

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.