مقاله دانشگاهی – میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از …

colored waves, scientific and technological design element

فرودگاه
فرودگاه بین‌المللی شهرکرد در جنوب شهر واقع شده‌است. از این فرودگاه پروازهایی در مسیرهای ورودی و خروجی و پروازهایی هفتگی در داخل کشور و به خارج از کشور از جمله کویت و سوریه صورت می‌گیرد. گستره پروازها به نحوی است که حتی پرواز شهرکرد-کویت این استان تمام صندلی‌های خالی را که از مقصد تهران-شهرکرد-کویت است را پر کرده. و به عنوان پرواز استراتژیک محسوب می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ابزارهای اندازه گیری پرداخته شده است.یافته های پژوهش براساس فرضیه های پژوهش ارائه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از روش های آمار استنباطی رگرسیون خطی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
در این قسمت به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه پرداخته می شود. توزیع فراوانی گروه نمونه براساس سن مخاطبین در نمودار ۴-۱ ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی یعنی ۳۴ درصد را افراد مخاطب با سن ۲۰ سال به بالا تشکیل داده اند.
نمودار ۴-۱- فراوانی گروه نمونه بر اساس سن مخاطبین
توزیع فراوانی گروه نمونه براساس میزان تحصیلات در نمودار ۴-۳ ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فراوانی یعنی ۴۱ درصد را افراد با مدرک دیپلم تشکیل داده اند.
توزیع فراوانی گروه نمونه براساس نوع شغل در نمودار ۴-۴ ارائه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، ۶۷درصد افراد شغل کارمندی دارند و ۳۷ درصد نیز دارای شغل آزاد هستند.
نمودار ۴-۳- فراوانی گروه نمونه بر اساس میزان تحصیلات
نمودار ۴-۴- فراوانی گروه نمونه بر اساس نوع شغل
در این قسمت به ارائه پاسخهای سوالات پرسشنامه پژوهش پرداخته می شود. که بر این اساس جداول زیر اطلاعات جامعی در خصوص پاسخ ها ارائه نموده است.
جدول۴-۱-آمار توصیفی سوال اول: به نظر شما بیشترین بینندگان شبکه جهان بین در چه سنی قرار دارند؟

گزینه فراوانی درصد صحیح درصد تجمعی
خیلی کم ۲ ۳٫۴ ۳٫۴
کم ۵ ۸٫۶ ۱۲٫۱
متوسط ۱۲۴ ۴۱٫۴