سایت مقالات فارسی – میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از …

۱۵۸

۷۸/۰

۳۴/۰

در ادامه به منظور تحلیل یافته های تحقیق و بررسی فرضیات بر اساس آنها از آزمون آماری t تک متغیره بهره گیری شده است که نتایج در زیر ارائه می گردد، آزمون میانگین یک جامعه بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به این موضوع پرداخته می‌شود که میانگین یک جامعه٬ به چه میزان از یک مقدار ثابت بیش‌تر و یا کم‌تر است. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با یک متغیر سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های توصیفی استفاده می‌شوددر این حالت آماره آزمون به صورت زیر است:
در این آزمون٬ چنانچه سطح معنی‌داری کم‌تر از مقدار خطا باشد٬ چنین استنباط می‌شود که میانگین جامعه‌ی مورد نظر٬ مقدار آزمون‌شده نیست. حال برای دریافتن این موضوع که میانگین جامعه بالاتر از مقدار آزمون‌شده و یا پایین‌تر از آن است ٬ می‌باید به حد بالا و حد پایین موجود در خروجی نرم‌افزار مراجعه نمود.
در آزمون T یک نمونه‌ای٬ چنان‌چه حد بالا و حد پایین هر دو مثبت باشند، بدین معنی است که میانگین جامعه در مورد آن متغیر بیش‌تر از مقدار مورد آزمون می‌باشد. همچنین چنان‌چه اولی مثبت و دومی منفی باشد، میانگین جامعه تقریبا مقدار آزمون است. هم‌چنین منفی‌بودن این دو مقدار، بدین‌ معنی‌ است که میانگین متغیر مورد نظر در جامعه کم‌تر از مقدار آزمون است و این متغیرها در جامعه‌ی مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از این آزمون برای فرضیات تحقیق در زیر ارائه گردیده است:
فرضیه اول پژوهش: عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین که اغلب آن را فیلم ها و سریال های خارجی تشکیل میدهد با وضعیت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فردی مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب،بلوغ زودرس، علاقه به تحصیل مال نامشروع در مدت زمان بسیار محدود،ایجاد شخصیت کاذب و بزرگ پنداری ،تجمل گرایی وایجاد علاقه در اعتیاد به مواد مخدرمی شود و نهایتا تمایل به ارتکاب بزه را در بینندگان این شبکه محلی افزایش می دهد که با توجه به انجام فیلترینگ و سانسور در مرکز و جلوگیری از پخش بسیاری از برنامه های مضر جهت خانواده ها درصد بسیار کمی را به خود اختصاص داده است و با توجه به چشم انداز افق رسانه ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری رو به کاهش است . در عوض با توجه به ساخت و پخش برنامه در گروههای مختلف خانواده ، اجتماعی ، فیلم و سریال ، کودک و خبر در گروههای تولیدی صدا، سیما و خبر که تماما در راستای منویات مقام معظم رهبری و چشم انداز افق رسانه بوده که دقیقا در راستای فرهنگ سازی و اشاعه دین مبین اسلام و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و نهایتا منجر به جلوگیری از ارتکاب بزه و جرم در استان میشود.
آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در نمودار ۴-۲ نمایش داده شده است. همچنین شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخ های مربوط به فرضیه اصلی اول در گروه نمونه در جدول زیر آورده شده است. مطابق با این جدول، میانگین نتایج نشان می دهد عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین که اغلب آن را فیلم ها و سریال های خارجی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب،بلوغ زودرس، علاقه به تحصیل مال نامشروع در مدت زمان بسیار محدود،ایجاد شخصیت کاذب و بزرگ پنداری ،تجمل گرایی وایجاد علاقه در اعتیاد به مواد مخدرمی شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۳- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول
فرضیه تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد
اول ۱۵۸ ۳٫۶۰۳۴ ۱٫۱۰۷۲۳ .۱۴۵۳۹

نتایج آزمون t تک نمونه ای در گروه نمونه در جدول ۴-۴ ارائه شده است. همانطور که از جدول مشاهده میشود sig.، برابر ۰۰۰/۰ است که کمتر از سطح معنیداری ۰۵/۰ است.

جدول۴-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول