مقاله علمی با منبع : میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

۵٫۲۴۶

۵۷

.۰۰۰

.۷۰۶۹۰

.۴۳۷۱

.۹۷۶۷

نمودار ۴-۳- آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم
فصل پنجم:
نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
در این فصل به ارائه نتایج حاصل از یافته های تحقیق پرداخته شده و در نهایت بر همین اساس راهکار و پیشنهاداتی کاربردی برای برطرف کردن این معضل ارایه خواهد گردید و امید است با توجه به این تحقیق میدانی یکسری پیشنهادات در راستای موضوع فوق به منصه ظهور برسد.
۵-۲- نتیجه‌گیری
فرضیه اول پژوهش: عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین که اغلب آن را فیلم‌ها و سریال های خارجی تشکیل میدهد با وضعیت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فردی مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب،بلوغ زودرس، علاقه به تحصیل مال نامشروع در مدت زمان بسیار محدود،ایجاد شخصیت کاذب و بزرگ پنداری ،تجمل گرایی وایجاد علاقه در اعتیاد به مواد مخدرمی شود و نهایتا تمایل به ارتکاب بزه را در بینندگان این شبکه محلی افزایش می دهد. میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می‌دهد که عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین که اغلب آن را فیلم ها و سریال های خارجی تشکیل میدهد با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب، بلوغ زودرس، علاقه به تحصیل مال نامشروع در مدت زمان بسیار محدود، ایجاد شخصیت کاذب و بزرگ پنداری ، تجمل گرایی وایجاد علاقه در اعتیاد به مواد مخدرمی شود و نهایتا تمایل به ارتکاب بزه را در بینندگان این شبکه محلی افزایش می دهد برای تایید این نتیجه از آزمون t تک متغیره استفاده گردید که نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد sig.، برابر ۰۰۱/۰ است که کمتر از سطح معنیداری ۰۵/۰ است. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید میشود.
فرضیه دوم پژوهش: ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با توجه به ساختار آن که اغلب آموزش محور هست می تواند در فرهنگ سازی مخصوصا برای مادران خانواده نقش موثری داشته باشد و با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی ،مذهبی ،علمی ، اخلاقی زمینه های لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به بزه و جرم را فراهم آورد .
میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می دهد که ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با توجه به ساختار آن که اغلب آموزش محور هست می تواند در فرهنگ سازی مخصوصا برای مادران خانواده نقش موثری داشته باشد و با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی ،مذهبی ،علمی ، اخلاقی زمینه های لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به بزه و جرم را فراهم آورد . برای تایید این نتیجه از آزمون t تک متغیره استفاده گردید که نتایج آزمون t تک نمونه ای در گروه نمونه نشان می دهد که sig.، برابر ۰۰۱/۰ است که کمتر از سطح معنیداری ۰۵/۰ است. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید میشود.
فرضیه سوم پژوهش: برنامه های کودک شبکه جهان بین با استناد به آموزش از دوران کودکی در قالب شعر و طنز و داستان به آموزش نکات اخلاقی و خانوادگی پرداخته و اعمال ناپسند و زشت را نکوهش میکند که در دراز مدت میتواند یک عامل بازدارنده در خصوص ارتکاب به جرم باشد.
میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می دهد که برنامه های کودک شبکه جهان بین با استناد به آموزش از دوران کودکی در قالب شعر و طنز و داستان به آموزش نکات اخلاقی و خانوادگی پرداخته و اعمال ناپسند و زشت را نکوهش میکند که در دراز مدت میتواند یک عامل بازدارنده در خصوص ارتکاب به جرم باشد. برای تایید این نتیجه از آزمون t تک متغیره استفاده گردید که نتایج آزمون t تک نمونه ای در گروه نمونه نشان می دهد که sig.، برابر ۰۰۰/۰ است که کمتر از سطح معنیداری ۰۵/۰ است. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید میشود.
فرضیه چهارم پژوهش: بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.
میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می دهد که بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد. برای تایید این نتیجه از آزمون t تک متغیره استفاده گردید که نتایج آزمون t تک نمونه ای در گروه نمونه نشان می دهد که sig.، برابر ۰۰۱/۰ است که کمتر از سطح معنیداری ۰۵/۰ است. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید میشود.
منابع و مآخذ:
ابراهیمی .شهرام .خشونت و تلویزیون.مجله علمی پزشکی قانونی.سال ۷ شماره ۲۵
آذربخش .سید علی محمد. کتاب درآمدی بر نقش رسانه ها در جریان سازی ۱۳۹۲
اسماعیلی .محسن.تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق .فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)
اصغر زاده محمد. پایان نامه جایگاه اخلاقی مخاطب در رسانه . تابستان ۹۰
بهرامی کمیل.نظام.کودک و جریان بین المللی رسانه.مجله علوم اجتماعی.بهمن ۸۴
بیابانی .غلامحسین .نقش رسانه در پیشگیری از جرم .مجله رسانه سال ۲۴ شماره ۳
پرت .جان .کتاب عوام گرایی کیفری .ترجمه هژبرالساداتی .هانیه.۱۳۹۲
پرفیت .آلن .کتاب پاسخ هایی به خشونت ترجمه دکتر مرتضی محسنی
جان .کین. کتاب رسانه ها و دموکراسی. انتشارات طرح نو .۱۳۸۳٫ترجمه شاه رکنی .نازنین.
جک ام.مک لئودو جرالدام.کاسیکی .درک درست و نادرست از رسانه ها .مجله رسانه سال ۸ شماره۲ .ترجمه حسن نورائی بیدخت
جهان بین .داریوش. نقش رسانه ها در کنترل و امنیت اجتماعی.مجله حقوقی دادگستری .ش ۴۳
حبیب زاده . اصحاب و افخمی . حسین و نادرپور.محمد رضا.بررسی نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیشگیری ووقوع جرایم
رنجبر .علی اصغر و امیری. امان محمد. رسانه و پیشگیری از جرم.مجله اصلاح و تربیت سال ۱۰ شماره ۱۱۴
روحانی. حسن . رسانه های گروهی و امنیت ملی.گفتمان شماره ۴۸٫ زمستان ۸۶
زارع.فرزانه.جستجوی امنیت در رسانه ها.کتاب ماه .بهمن و اسفند ۸۳ شماره ۹۷ گرانمایه پور .علی.بررسی نقش رسانه ها در شکل گیری انقلاب های رنگی. مجله رسانه سال نوزدهم شماره ۴
ساروخانی .باقر ومهدیزاده .شراره .تلویزیون و نوگرایی
شایگان .فریبا. رسانه و آموزش جرم .فصلنامه مطالعات اجتماعی. ۱۳۸۹

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.