جستجوی مقالات فارسی – میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

شورای نویسندگان . بهار ۱۳۷۹٫ اعتیاد پیشگیری یا درمان. انتشارات نیکوروش
فرجیها. محمد.بازتاب رسانه ای جرم.فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال ششم شماره ۲۲
فرچایلد.هالوفرد.باورسازی مثبت تلویزیونی.مجله رسانه .شماره ۳ .سال ۵ .ترجمه شاهرخ.بهار
قاسمی. محمد و بار سلطان .سیده رویا . رسانه های جمعی و پیشگیری از جرم .۱۳۹۰
قزوینی.محمد ابراهیم. پایان نامه نقش رسانه های تصویری در افزایش و کاهش جرم .۱۳۹۰ جعفری نژاد.سید ابوالفظل.بررسی برخی از حیطه های اخلاق حرفه ای و رسانه.مجله رسانه سال هفدهم شماره ۲
کریمی فر.علیار.اثر پذیری کودکان از رسانه ای به نام تلویزیون.مجله اصلاح و تربیت شماره۳۱
لاریجانی .علی.بررسی راهبردی، امنیتی تاثیرات ماهواره بر باورهای جوانان. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک .سال هشتم .شماره ۲۷٫ ۱۳۸۶)
مرادی مدیران.رضا. پایان نامه با عنوان نقش رسانه ها در بزهکاری و پیش گیری از آن (خرداد۸۸)
مسکنی.زهره..بررسی تاثیر رسانه ها در وقوع و پیشگیری از جرایم .مجله اصلاح و تربیت سال چهارم شماره ۴۱
ممتاز، فریده (۱۳۸۱ ) .انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول
نبوی .سید حسین.خشونت رسانه ای پدیده ای جهانی است .۱۳۸۴٫نشریه علوم اجتماعی شماره ۱۰۰٫بهمن ۸۴
هادیان .زهرا. ۱۳۹۰رسانه های گروهی و انحرافات اجتماعی.مجله معاد. شماره ۷ . فروردین
هدایت ا..ستوده (۱۳۷۶) . آسیب شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور
Tarde(G),ẓLa philosophie pe?naleẒTroisie?me e?dition Paris. 1874.maisonneuve et Cie. ID.ẓL’opinion et la fouleẒ.
ID.ẓLa philosophie penaleẒ..
Ballanger(A),ẓLes the?ories modernes de la criminalite?Ẓ. Extrait de la Quinzaine du premier novembre. 1905.
Levy-Bruhl,ẓLa sociologie criminelleẒ. direction de G. Gurvitch.Tome II.P.U.F.Paris.1960
ضمائم
FREQUENCIES VARIABLES=ghazaee.1 etelati.3 entezami.3
/FORMAT=NOTABLE
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Descriptive Statistics
N Mean Std. Deviation Variance
ghazaee.1 ۵۸ ۳٫۷۴۱۴ ۱٫۰۱۸۴۳