منبع پایان نامه ارشد درباره طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود. اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست و […]

منابع و ماخذ مقاله طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود. اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست و […]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع عقد وکالت


با عنوان : عقد وکالت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

مقاله با موضوع ، تکافل، عقود، عقد، قرارداد، متعارف، مشروعیت، وکالت

عقود شرعی 61 4-3-1-1-1. قرارداد بیمه و عقد مضاربه 62 4-3-1-1-2. قرارداد بیمه و عقد ضمان 62 4-3-1-1-3. قرارداد بیمه و صلح 62 4-3-1-1-4. قرارداد بیمه و هبة معوّضه 63 4-3-1-2. بیمه های بازرگانی متعارف در تطبیق با نهادهای حقوقی صدر اسلام 63 4-3-1-2-1. نظام عاقله و عقد بیمه 63 […]

منبع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است […]

منابع و ماخذ مقاله شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است […]

پایان نامه درباره تعهد، مدنی، حقوقی، حقوق، الف:، عقد، 1388:، طلبکار

ایفای تعهد به طلبکار ارائه کند و تعهد از عهده وی خارج شود. البته در این حالت بر طبق ماده 279 قانون مدنی ایران، متعهد باید فردی از آن مال را ارائه کند که حدّاقل از دید عرفی، در حد متوسّط آن مال کلّی محسوب شود. 2-موضوع تعهد باید مقدور […]