بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۸

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

۳-۵-۲ حقیقت مانندی در احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..۳-۶ درونمایه یا مضمون……………………………………………………………………………………………………….۳-۶-۱ انواع درونمایه………………………………………………………………………………………………………….۳-۶-۲ درونمایه و شخصیت………………………………………………………………………………………………….۳-۶-۳ درونمایهی رمان احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..۳-۶-۴ درونمایه در هست یا نیست…………………………………………………………………………………………۳-۷ […]

پژوهش دانشگاهی – بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۸

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

۳-۵-۲ حقیقت مانندی در احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..۳-۶ درونمایه یا مضمون……………………………………………………………………………………………………….۳-۶-۱ انواع درونمایه………………………………………………………………………………………………………….۳-۶-۲ درونمایه و شخصیت………………………………………………………………………………………………….۳-۶-۳ درونمایهی رمان احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..۳-۶-۴ درونمایه در هست یا نیست…………………………………………………………………………………………۳-۷ […]