مقاله علمی با منبع : رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۱۹

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

۱،۵،۸،۱۰،۱۵،۱۷،۱۹ همکاری سرمایه اجتماعی ۲،۴،۶،۷ شبکه ۳،۹،۱۳،۲۰ اعتماد ۱۱،۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۱ ارزش جدول ۳ – ۳ : چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه‌های پژوهش۹-۳-روایی و پایایی ابزار گردآوری […]