منابع مقالات علمی : جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

که(۳-۱۵)و نرخ تورم انتظاری(۳-۱۶)عرضه:(۳-۱۷)که(۳-۱۸)بخش دولت:(۳-۱۹)که شرط تعادل بخش غیرقابل مبادله:(۳-۲۰)در معادله (۳-۵) و (۳-۷)،  نرخ دستمزد اسمی است. معادلات (۳-۱۱) و (۳-۱۲) تقاضا برای نیروی کار میباشد. […]